Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM MULTI PTF 10W ​

PLATINUM MULTI PTF 10W

PLATINUM MULTI PTF 10W, PLATINUM MULTI PTF 30

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 10W

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Jednosezonowy półsyntetyczny olej przekładniowo hydrauliczny PTF (Power Transmission Fluid) 10W spełnia rygorystyczne wymagania Caterpillar TO-4. Charakteryzuje się doskonałymi własnościami przeciwzużyciowymi, maksymalnie ogranicza zużycie przekładni, zapewnia cichszą pracę hamulców, wykazuje bardzo dobrą kompatybilność z materiałami uszczelnień układu i bardzo dobrą odporność na utlenianie. Wysoki wskaźnik lepkości zapewnia bardzo dobrą charakterystykę lepkościowo-temperaturową. Dzięki zastosowaniu bazy syntetycznej, specjalnie dobranym dodatkom uszlachetniającym o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym, poprawiających własności smarne i odporność na pienienie olej zapewnia wydłużoną żywotność przekładni i hamulców.
Singlegrade semisynthetic hydraulic-gear oil PTF (Power Transmission Fluid) 10W meets severe requirements of Caterpillar TO-4. It is characterized by very good anti-wear properities, maximize reduces wear of transmission parts, provides a quieter working brakes, shows very good compatibility with sealing materials, layout and very good resistance to oxidation. High viscosity index provides a very good viscosity-temperature characteristics. The use of synthetic base, specially selected additives with antioxidative and anticorrosion properties and which improve lubricating properties and resistance to foaming oil provides a long lifetime of transmissions and brakes.
Трансмиссионно-гидравлические масла PTF производятся в двух классах вязкости согласно SAE:
• 10W - полусинтетическое масло
• 30 – минеральное масло

Трансмиссионно-гидравлические масла PTF разработаны на основе специально подобранного пакета дополнительных антиокислительных, антикоррозионных, противозадирных и противопенных присадок.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Multi PTF 10W TDTO (Transmission and Drive Train Oil) przeznaczony jest do pracy w ciężkich warunkach w skrzyniach biegów, skrzyniach biegów Powershift, układach przenoszenia mocy oraz układach hydraulicznych ciężkiego sprzętu budowlanego, ciągników i ładowarek produkcji amerykańskiej. Dzięki dobrym właściwościom​ niskotemperaturowym olej może być stosowany w niskich temperaturach otoczenia w okresie zimowym. Nie można go stosować jako olej silnikowy.
Platinum Multi PTF 10W TDTO (Transmission and Drive Train Oil) is designed for work in severe conditions in the U.S production of gearboxes, powershift transmission, transmission systems and hydraulic systems of hard construction equipment, tractors and loaders. Because of very good low-temperature properities this oil can be used in low ambient temperatures during the winter. It must not be applied as engine oils.
Трансмиссионно-гидравлические масла PTF предназначены для работы в тяжёлых условиях, напр. в коробках передач, трансмиссиях и гидравлических системах тракторов и погрузчиков.

Их нельзя применять в качестве моторных масел.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Spełnia wymagania:
Komatsu Dresser HMS B21-0006
Komatsu Micro-Clutch
Caterpillar TO-4
Alison C-4
It meets provision of the following:

Komatsu Dresser HMS B21-0006
Komatsu Micro-Clutch
Caterpillar TO-4
Alison C-4
Выполняет требования: Komatsu Dresser HMS B21-0006 Komatsu Micro-Clutch Caterpillar TO-4 Alison C-4

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 10W
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 6,9
lepkość kinematyczna w temp. 400C mm2/s 46,9
wskaźnik lepkości - 120
temperatura zapłonu 0C 240
temperatura płynięcia 0C -34
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Property Unit Typical value
Viscosity grade SAE - 10W
Kinematic viscosity at. 1000C mm2/s 6,9
Kinematic viscosity At. 400C mm2/s 46,9
Viscosity index - 120
Flash point (open cup) 0C 240
Pour point 0C -34
NOTE: Real values are defined in quality certificates attached to each production batch.
Свойства Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 10W
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 6,9
кинематическая вязкость при темп. 400C мм2 46,9
индекс вязкости - 120
температура вспышки 0C 240
температура текучести 0C -34
Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN