Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM MAXENERGY EURO4 5W-30

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: SM/ SL/ CF
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 5W-30
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Platinum MaxEnergy Euro4 5W-30 to syntetyczny olej bazujący na nowatorskiej, unikalnej formule „Complex Protection Formula – Euro 4”. Formuła ta oparta jest na niskopopiołowej technologii „Mid SAPS”, o niskich poziomach zawartości siarki, fosforu i popiołu siarczanowego, przez co zapewnia najlepszą i kompleksową ochronę oraz czystość nie tylko silnika, ale również układu wydechowego, skutecznie wpływając przy tym na zmniejszenie emisji składników toksycznych w spalinach. Innowacyjna formuła oleju gwarantuje:

• Wydłużenie żywotności filtrów cząstek stałych
• Wydłużenie żywotności katalizatorów
• Maksymalną ochronę silnika
• Idealną czystość silnika
• Bardzo łatwy rozruch zimą
• Obniżenie zużycia paliwa
• Znaczące wydłużenie okresu eksploatacji
• Zmniejszenie emisji toksycznych składników w spalinach

Platinum MaxEnergy Euro4 5W-30 is synthetic oil based on a pioneering, unique „Complex Protection Formula – Euro 4”. The formula is based on the low ash “Mid SAPS” technology with low content of sulphur, phosphor and sulphur ash providing the best and complex protection and cleanness of not only the engine but also of the exhaust system effectively reducing emission of toxic components of exhaust gases.

The innovative oil formula guarantees:
• Extended lifetime of solid particle filters
• Extended catalyst lifetime
• Maximal engine protection
• Perfect engine cleanness
• Very easy start up in winter
• Reduced fuel consumption
• Significant extension of the interchange period
• Reduced emission of toxic substances in exhaust gases
Platinum MaxEnergy Euro4 5W-30 это синтетическое масло, разработанное на основе новой уникальной формулы „Complex Protection Formula – Euro 4”. Эта формула базируется на низкозольной технологии „Mid SAPS” с низкими уровнями содержания серы, фосфора и сульфатной золы, благодаря чему обеспечивает наиболее надежную и комплексную защиту и чистоту не только двигателя, но также и выхлопной системы, эффективно влияя при этом на сокращение эмиссии токсичных компонентов в выхлопных газах двигателей.

Инновационная формула масла обеспечивает:
• продление срока службы фильтров твердых частиц
• продление эксплуатации катализаторов
• максимальную защиту двигателя
• идеальную чистоту двигателя
• быстрый запуск двигателя в холодное время года
• снижение расхода топлива
• значительное продление срока эксплуатации
• сокращение эмиссии токсичных компонентов в выхлопных газах двигателей
 

Zastosowania

Application

Применение

Dzięki specjalnej niskopopiołowej formule otrzymanej przez połączenie dodatków uszlachetniających nowej generacji oraz syntetycznych baz olejowych Platinum Max Energy Euro4 5W-30 przeznaczony jest do samochodów osobowych i lekkich dostawczych z silnikami spełniającymi wymagania Euro 5 oraz Euro4 doskonale chroniąc filtry cząstek stałych w silnikach Diesla i katalizatory w silnikach benzynowych, zwiększając wydajność pracy i żywotność zarówno silników benzynowych jak i Diesla. Z powodzeniem można go stosować także w silnikach samochodów osobowych i dostawczych starszych typów.
Due to application of the special low ash formula developed with combination of new generation enriching additives and synthetic oil bases, Platinum Max Energy Euro4 5W-30 is intended for cars and LCVs with engines meeting provisions of Euro 5 and Euro4 perfectly protecting solid particle filters in diesel engines and catalysts in petrol engines increasing performance and lifetime of both petrol and diesel engines. It can also be successfully applied in old type car and LCVs engines.
Благодаря специальной низкозольной формуле, полученной вследствие применения дополнительных присадок нового поколения, а также синтетических масляных баз Platinum Max Energy Euro 4 5W-30, это масло предназначено для легковых автомобилей и автомобилей для перевозки малых грузов с двигателями, выполняющими требования Euro 5, Euro4. Масло идеально защищает фильтры твердых частиц в дизельных двигателях и катализаторы в бензиновых моторах, увеличивая производительность работы и срок службы как бензиновых, так и дизельных двигателей. Это масло можно успешно применять также в легковых автомобилях и автомобилях для перевозки малых грузов более ранних моделей.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

MB-Approval 229.31
VW Standard 502 00, VW Standard 505 00
BMW Longlife-04
Mercedes-Benz 229.31
VW Standard 502 00, VW Standard 505 00
BMW Longlife-04
Mercedes-Benz 229.31
VW Standard 502 00, VW Standard 505 00
BMW Longlife-04
 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 12,3
lepkość HTHS w 1500C mPaˇs 3,55
wskaźnik lepkości - 166
temperatura płynięcia 0C -36
temperatura zapłonu 0C 246
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 7,9
popiół siarczanowy % 0,8
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 8,2

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 5W-30
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 12.3
HTHS viscosity at 1500C mPaˇs 3.55
viscosity index - 166
flow temperature 0C -36
ignition temperature 0C 246
base value TBN mg KOH/g 7.9
sulphate ash % 0.8
Noack volatility %(m/m) 8.2

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 5W-30
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 12,3
вязкость HTHS при 1500C мПaˇс 3,55
индекс вязкости - 166
температура текучести 0C -36
температура вспышки 0C 246
общее щелочное число TBN мг KOH/г 7,9
сульфатная зола % 0,8
Испаряемость по методу Ноака % (м/м) 8,2

Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN