Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PLATINUM GEAR GL-5 75W-90

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: GL-5
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 75W-90
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Uniwersalny, półsyntetyczny, wielosezonowy olej przeznaczony do stosowania w manualnych przekładniach samochodowych. Dzięki dodatkom AW i EP olej Platinum Gear GL-5 75W-90 zapewnia bardzo dobre własności przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe.
Universal, semisynthetic, multiseasonal oil intended for manual gears of vehicles. Due to AW and EP additives content Platinum Gear GL-5 75W-90 guarantees very good anti-wear and anti-seizure properties.
 

Zastosowania

Application

Применение

Półsyntetyczny olej przeznaczony do smarowania przekładni zębatych oraz tylnych mostów, a szczególnie do przekładni z uzębieniem hipoidalnym, samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz maszyn do prac ziemnych pracujących w trudnych warunkach eksploatacji, tj. przy:
• dużych prędkościach i skokowych obciążeniach
• dużych prędkościach i małym momencie obrotowym
• małych prędkościach i wysokim momencie obrotowym
oraz w tych maszynach i urządzeniach, do których producent zaleca olej przekładniowy klasy GL-5 wg API.
Semisynthetic oil intended to lubricate toothed gears, rear axles and in particular hypoid gears of cars, trucks, buses and earth works machines operating in difficult conditions i.e.
• high speeds and violently changing loads,
• high speed and low torque,
• low speed and high torque,
and for those machines, manufacturer of which recommends API GL-5 gear oil.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Spełnia wymagania:
MIL-L-2105D
Meets requirements:
MIL-L-2105D
 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C mm2/s 16,0
Wskaźnik lepkości - 171
Temperatura płynięcia 0C -46
Temperatura zapłonu 0C 180
Odporność na pienienie: · objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 25°C/95°C/25°C po próbie w temp. 95°C, · objętość piany po 10 min. odstania w temperaturze 25°C/95°C/25°C po próbie w temp. 95°C, ml 0/20/0 0/0/0
Badanie działania korodującego na płytkach miedzianych, 3h/120°C, stopień korozji wzorce 1b
Własności smarne na aparacie czterokulowym: · obciążenie zespawania, · wskaźnik zużycia pod obciążeniem kG 400 62
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 100°C mm2/s 16.0
Viscosity index - 171
Flow temperature 0C -46
Ignition temperature 0C 180
Resistance to foaming: · foam volume after 5 min. of air blowing at 25°C/95°C/25°C following the test at 95°C · foam volume after 10 min. standing still at 25°C/95°C/25°C following the test at 95°C ml 0/20/0 0/0/0
Corrosiveness to copper 3 h/120°C, corrosion rate reference sample 1b
Lubricating properties on a four ball pressure tester: · weld load, · loaded wear ratio kG 400 62
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN