Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM CLASSIC GAS SYNTHETIC 5W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: SL
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 5W-40
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Syntetyczny olej silnikowy oparty na technologii odpowiednio dobranych olejów bazowych i wysokojakościowego pakietu dodatków uszlachetniających. Dzięki świetnie dobranym składnikom o niskiej zawartości popiołu zapewnia skuteczne smarowanie wszystkich elementów silnika podczas całorocznej eksploatacji silnika w każdych warunkach jazdy.

Gwarantuje:
• doskonałe smarowanie silników zasilanych paliwem LPG i benzyną
• łatwy rozruch silnika zimą, co wpływa na niski stopień zużycia elementów silnika
• szczególną czystość silnika przez cały rok
• skuteczną ochronę silników spalających dwa rodzaje paliwa
• wydłużony okres eksploatacji
Synthetic motor oil, based on a technology using appropriately selected, high quality base oils and a high-quality package of enriching additives. Thanks to perfectly selected ingredients with low ash content, the oil provides effective lubrication of all engine components during the year-round operation of the engine, in all driving conditions.

It guarantees:
• excellent lubrication for LPG and petrol engines
• easy start-up in winter, which reduces the degree of engine components’ wear and tear
• perfectly clean engine all year long
• efficient and effective protection for engines combusting two fuel types
• longer service life
Синтетическое масло для двигателя, основанное на технологии правильно подобранных базовых масел и пакета высококачественных обогащающих добавок. Благодаря отлично подобранным составляющим с низким содержанием пепла, обеспечивает эффективную смазку всех элементов двигателя во время круглогодичной эксплуатации двигателя в любых дорожных условиях.

Гарантирует:
• отличную смазку бензиновых и LPG двигателей
• легкий запуск двигателя зимой, что влияет на низкий уровень износа его элементов
• исключительную очистку двигателя в течение всего года
• эффективную защиту двигателей, работающих на двух видах топлива
• продолжительный период эксплуатации
 

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Classic Gas Synthetic 5W-40 zaprojektowany specjalnie z myślą o użytkownikach samochodów wyposażonych w instalację LPG. Rekomendowany do całorocznej eksploatacji w silnikach spalających dwa rodzaje paliwa – benzynę i ciekły gaz. Odpowiedni do zastosowania zarówno w samochodach osobowych i lekkich dostawczych. Idealnie nadaje się do pojazdów poruszających się na trasach szybkiego ruchu jak i w mieście.
Zalecany do zastosowania w samochodach nowoczesnego typu wyposażonych zarówno w sekwencyjne jak i półsekwencyjne instalacje gazowe.
Platinum Classic Gas Synthetic 5W-40 designed specifically for users of vehicles equipped with LPG installation. Recommended for year-round operation in engines powered by two types of fuel - petrol and liquefied gas.
Suitable for use both in passenger cars and light commercial vehicles. It is ideal for use in vehicles operating on routes such as motorways (express ways) and in urban traffic conditions. Recommended for use in modern type vehicles, equipped with both sequential and semi- sequential gas installations.
Platinum Classic Gas Synthetic 5W-40 создано специально с мыслью о владельцах автомобилей с системой LPG. Рекомендуется для всесезонной эксплуатации в двигателях, работающих на двух видах топлива, – бензин и жидкий газ. Подходит для использования как в легковых автомобилях, так и в легких грузовых. Масло идеально для автомобилей, эксплуатирующихся на скоростных трассах и в черте города. Рекомендуется для применения в современных автомобилях, оборудованных как секвенционной, так и полусеквенционной системой подачи газового топлива.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства


Parametry
Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,1
wskaźnik lepkości - 175
temperatura płynięcia 0C -38
temperatura zapłonu 0C 230
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 10,1

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

Parameters
Units Typical values
Viscosity class SAE - 5W-40
Kinematic viscosity in temp. 1000C mm2/s 14,1
Viscosity index - 175
Pour point 0C -38
Ignition temperature 0C 230
Total Basic Number (TBN) mg KOH/g 10,1

Note: The above physical-chemical parameters are typical values. Actual values ​​are shown on the quality certificates attached to each batch of the product.
Параметры Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 5W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 14,1
коэффициент вязкости - 175
температура текучести 0C -38
температура воспламенения 0C 230
щелочное число TBN mg KOH/g 10,1
Внимание. Физико-химические параметры, представленные выше, являются типичными величинами. Реальные величины размещены на сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии товара.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN