Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PLATINUM PRO C4 5W–30​

​PLATINUM PRO C4 5W–30

​PLATINUM PRO C4 5W–30

Jakość: Quality class: Класс качества:
​SAE: 5W-30
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​ACEA: C4

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Platinum PRO to najnowsza generacja profesjonalnych olejów silnikowych z rewolucyjną technologią SMART Formula oraz systemem podwójnej filtracji oleju. 
 
Platinum PRO spełnia, bądź przewyższa najnowsze wymagania producentów samochodów. Podwójna filtracja to gwarancja najwyższej jakości i zapewnienie wyjątkowej czystości oleju. SMART Formula to pewność i niezawodność silnika pojazdu w każdej sytuacji: 
  • wyjątkowa ochrona silnika w każdych warunkach użytkowania; 
  • obniżenie kosztów eksploatacji poprzez oszczędność paliwa; 
  • zmniejszenie emisji związków szkodliwych dla środowiska naturalnego 
Platinum PRO is the latest generation of professional engine oil with the revolutionary SMART Formula and double filtration system.
Platinum PRO complies with or exceeds the latest requirements of car manufacturers. Double filtration guarantees the highest quality and exceptional purity of the oil. SMART Formula means confidence and reliability of the engine in all circumstances:
·          exceptional engine protection under all kinds of conditions;
·          lower costs of operation due to reduced fuel consumption;
·          reduction in the emission of environmentally harmful substances.
Platinum PRO – это последнее поколение профессиональных моторных масел с революционной технологией SMART Formula и системой двойной фильтрации масла.
Platinum PRO выполняет или превосходит новейшие требования производителей автомобилей. Двойная фильтрация – это гарантия высочайшего качества и обеспечение исключительной чистоты масла. SMART Formula – это надежность и бесперебойная работа двигателя транспортного средства в любой ситуации:
- исключительная защита двигателя в любых условиях эксплуатации;
-
снижение эксплуатационных затрат посредством экономии топлива;
-
уменьшение выбросов вредных веществ для окружающей среды.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum PRO C4 5W-30 jest rekomendowany do silników benzynowych i diesla samochodów osobowych i lekkich dostawczych. Zapewnia skuteczne smarowanie silnika w każdych warunkach pracy zarówno w mieście jak i dalekich trasach. Dzięki swoim własnościom szybko dociera do węzłów tarcia co zwłaszcza w zimie oznacza łatwy rozruch silnika w niskich temperaturach. Zalecany do silników zarówno z turbodoładowaniem lub bez, także w pojazdach wyposażonych w systemy oczyszczania spalin takie jak: DPF – filtr cząstek stałych, TWC – katalizator trójfunkcyjny. Odpowiedni do samochodów spełniających normy Euro 6.
Platinum  PRO  C4  5W-30 is recommended for petrol and Diesel car and van engines. It ensures efficient lubrication in all kinds of conditions, both in urban and extra urban traffic. Due to its unique properties, it quickly reaches friction pairs which facilitates starting the engine, especially in winter.
Recommended for engines with and without turbocharger, also in vehicles with exhaust gas treatment systems, such as: Diesel particulate filter and three-way catalytic converter.
It is suitable for cars compliant with the Euro 6 standard.
Platinum  PRO  C4  5W-30  рекомендовано для бензиновых и дизельных двигателей легковых и легких грузовых автомобилей. Обеспечивает эффективную смазку двигателя в любых условиях работы, как в городе, так и на дальних трассах. Благодаря своим свойствам быстро попадает в узлы трения, что особенно зимой означает простой запуск двигателя при низких температурах.
Рекомендовано для двигателей как с турбонаддувом, так и без, а также для транспортных средств, оборудованных такими системами очистки продуктов сгорания, как: DPF фильтр твёрдых частиц, TWC трёхфункциональный катализатор.
Пригодно для транспортных средств, соответствующим нормам Euro 6.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Aprobaty: 
Renault RN0720 
MB-Approval 226.51

Approvals:
Renault RN0720
Mercedes-Benz 226.51
Mercedes-Benz 229.51

Oдобрения:
Renault RN0720
Mercedes-Benz 226.51
Mercedes-Benz 229.51

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 12,5
wskaźnik lepkości - 169
lepkość strukturalna CSS w -300C mPa*s 5 570
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 8,0
popiół siarczanowy % 0,47 
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 9

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu. 
Parameter Unit Typical value
SAE viscosity grade - 5W-30
kinematic viscosity at 100°C mm2/s 12,2
viscosity index - 169
structural viscosity CCS at -30°C mPa*s 5570
TBN Mg KOH/g 8,0
sulphated ash % 0,47 
Noack volatility % (m/m) 9
Параметры Единицы Типовые
Класс вязкости SAE - 5W-30
Кинематическая вязкость 100°C мм2/с 12,5
Коэффициент вязкости - 169
Структурная вязкость CCS-30°C мПа*с 5 570
Общее щелочное число TBN мг KOH/г 8,0
Сульфатная зола % 0,47 
Испаряемость по методу Ноака % (м/м) 9
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN