Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​PETRYGO HEAVY KONCENTRAT​

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Skoncentrowany płyn do chłodnic Petrygo HEAVY,  o wydłużonym działaniu, przeznaczony jest do stosowania w układach chłodzenia samochodów ciężarowych, autobusów, sprzętu rolniczego i ciężkich maszyn budowlanych.  Koncentrat po rozcieńczeniu tworzy w układzie cienką, wyjątkowo odporną powłokę ochronną, zabezpieczając elementy układu chłodzącego przed korozją i kawitacją w zakresie eksploatacji do 500 tys. km lub
w okresie 5 lat. Jest odporny na zamarzanie i zapewnia doskonałą ochronę silnika przed przegrzaniem.
Dzięki możliwości dowolnego rozcieńczania z wodą koncentrat daje możliwość dobierania temperatury krystalizacji wg żądanego zapotrzebowania. Zoptymalizowana technologia gwarantuje dużą stabilność płynu w czasie długotrwałego przechowywania jak i w trakcie użytkowania.
Mieszalny z wszystkimi, dostępnymi na rynku, płynami chłodzącymi wykonanymi w technologii mieszanej OAT+Si.
 
Nie zawiera toksycznych azotynów, krzemianów, amin, boranów i fosforanów.
• chroni układ chłodzący przed korozją i kawitacją
• bezpieczny dla elementów gumowych i z tworzyw sztucznych
• chroni układ przed przegrzaniem
• zabezpiecza przed nadmiernym powstawaniem osadów i kamienia
• bezpieczny dla środowiska naturalnego
​Petrygo HEAVY extended-action, concentrated radiator fluid is intended for use in the cooling systems of trucks, buses, agricultural equipment and heavy construction machines. After diluting, the concentrate forms a thin, exceptionally resistant protective coating, protecting elements of the cooling system from corrosion and cavitation during operation of up to 500 thousand km or a period of 5 years. It is resistant to freezing and ensures ideal protection of the engine from overheating. 
Thanks to the capability of any dilution with water, the concentrate allows one to select the crystallization temperature according to current needs. Its optimized technology guarantees high fluid stability during long-term storage as well as in the course of use. 
Mixable with all cooling fluids available on the market made in the mixed OAT+Si technology.

Does not contain toxic nitrates, silicates, amines, borates or phosphates. 
• protects the cooling system from corrosion and cavitation
• safe for rubber and plastic elements
• protects the system from overheating
• prevents excessive build-up of sediment and scale deposits
• safe for the natural environment
​Концентрированная охлаждающая жидкость Petrygo HEAVY  продленного действия предназначена для использования в системах охлаждения грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной техники и тяжелой строительной техники. Разбавленный концентрат образует тонкое, чрезвычайно износостойкое защитное покрытие, защищая элементы системы охлаждения от коррозии и кавитации в объеме эксплуатации до 500 тыс. км или в течение 5 лет. Устойчив к замораживанию и обеспечивает отличную защиту двигателя от перегрева.
Благодаря возможности произвольного разбавления с водой, концентрат предоставляет возможность подбора температуры кристаллизации в зависимости от потребностей. Оптимизированная технология гарантирует высокую стабильность жидкости во время длительного хранения и в процессе использования.
Смешивается со всеми доступными на рынке охлаждающими жидкостями, изготовленными в смешанной технологии OAT+ Si.

Не содержит токсичных нитритов, силикатов, аминов, боратов и фосфатов.
• защищает систему охлаждения от коррозии и кавитации
• безопасен для  резиновых и пластмассовых элементов
• защищает систему от перегрева
• защищает от чрезмерного образования осадка и камня
• безопасен для окружающей среды

Zastosowania

Application

Применение

​Płyn dedykowany do chłodzenia wysokoprężnych silników samochodów dostawczych, ciężarowych, autobusów i cięższego sprzętu. Skuteczny do silników wyposażonych w chłodnice aluminiowe, żeliwne i układy mieszane.
 
Dzięki skoncentrowanej formie pozwala dokonywać zakupów w sposób ekonomiczny i decydować o temperaturze krystalizacji zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem i ekonomią. Szczególnie zalecany dla baz transportowych, firm spedycyjnych i serwisów.
 
Tabela mieszania:
Dla temperatury -15°C KONCENTRAT H2O  1:2
Dla temperatury -37°C KONCENTRAT H2O  1:1
Dla temperatury -53°C  KONCENTRAT H2O 2:1
 
Rozcieńczony płyn stosować zgodnie z instrukcją obsługi zalecaną przez producenta samochodu.
 
Zarówno koncentrat jak i gotowy płyn wykonany na jego bazie mogą być przechowywane przez okres 5 lat od daty produkcji przedstawionej na opakowaniu. Okres eksploatacji płynu w układzie chłodzenia wynosi 500 tys. kilometrów lub 5 lat.
 
Sugerowane uzupełnianie ubytków płynu gotowego płynem Petrygo HEAVY.
​Fluid for cooling diesel engines of vans, trucks, buses and heavy equipment. Effective for engines equipped with aluminium or cast-iron radiators and mixed systems.

Its concentrated form allows one to reduce maintenance costs and to determine the temperature of crystallization according to current needs. Especially recommended for transport bases, shipping and service firms. 

Mixing table:
For temperature -15°C  CONCENTRATE H2O 1:2
For temperature -37°C  CONCENTRATE H2O 1:1
For temperature -53°C  CONCENTRATE H2O 2:1

Use the diluted fluid according to the service instructions recommended by the vehicle manufacturer. 
 
Both the concentrate and the obtained coolant based on it may be stored for 5 years from the production date indicated on the package. The fluid’s period of use in the cooling system is 500 thousand kilometres or 5 years.

It is suggested that coolant loss by replenished with Petrygo HEAVY.
​Жидкость предназначена для охлаждения дизельных двигателей коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов и тяжелой техники. Эффективна для двигателей, оснащенных алюминиевыми, чугунными радиаторами и смешанными системами.
Благодаря концентрированной форме позволяет осуществлять покупки экономно и влиять на температуру кристаллизации в соответствии с текущей потребностью и экономией. Особенно хорошо подходит для транспортных баз, экспедиторских компаний и центров обслуживания.

Таблица смешивания:
Для температуры -15°C КОНЦЕНТРАТ H2O  1:2
Для температуры -37°C КОНЦЕНТРАТ H2O   1:1
Для температуры -53°C  КОНЦЕНТРАТ H2O   2:1

Разбавленную жидкость применять в соответствии с инструкцией по эксплуатации, рекомендованной заводом-изготовителем автомобиля.
 
Как концентрат, так и готовая жидкость, приготовленная на его основе, могут храниться в течение 5 лет со дня изготовления, указанного на упаковке. Срок эксплуатации жидкости в системе охлаждения составляет как минимум 500 тыс. км или 5 лет.

Рекомендуется дополнять нехватку жидкости готовой жидкостью Petrygo HEAVY.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

MAN SiOAT
Powyższe aprobaty dotyczą tylko płynu rozcieńczonego wodą demineralizowaną w stosunku 1:1 dla temperatury -37°C.
 
Wyrób wyprodukowano zgodnie z systemem zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2008.
MAN SiOAT
The following approvals are valid only for fluid diluted with demineralized water at a ratio of 1:1 for temperature -37°C.
Product manufactured according to the quality management system PN-EN ISO 9001:2008.
MAN SiOAT
Следующие заключения касаются только жидкости, разбавленной с деминерализованной водой в соотношении 1:1 для температуры -37°С.

Продукт изготовлен в соответствии с системой менеджмента качества PN-EN ISO 9001: 2008.

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartość typowa
Barwa - różowa
Gęstość w temp. 20°C g/ml 1,064
Temperatura wrzenia koncentratu °C >160
Temperatura krystalizacji koncentratu rozcieńczonego wodą w stosunku objętościowym 1:1 °C 110
​Temperatura wrzenia koncentratu rozcieńczonego wodą w stosunku objętościowym 1:1 °C ​-37
​pH ​7,5
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameter Units Typical values
Colour - pink
Density at 20°C g/ml 1,064
Boiling temperature of concentrate oC >160
Boiling temperature of concentrate diluted with water at a volume ratio of 1:1 oC 110
​Crystallization temperature of concentrate diluted with water at a volume ratio of 1:1 oC ​-37
​pH ​7,5
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметр Единицы Стандартные значения
цвет - розовый
плотность при 20°C g/ml 1,064
температура кипения концентрата °C >160
температура кипения концентрата, разбавленного с водой в отношении 1:1 по объему °C 110
​температура кристаллизации концентрата, разбавленного с водой в отношении 1:1 по объему ​°C ​-37
​pH ​7,5
Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN