Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ORLEN OIL AGRO UTTO 10W-30

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: GL-4
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 10W-30

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Wysokiej jakości wielofunkcyjny olej hydrauliczno-przekładniowy. Nowoczesna unikatowa kompozycja specjalnie dobranych baz mineralnych oraz dodatków uszlachetniających umożliwia spełnienie współczesnych wymagań konstrukcyjnych producentów sprzętu rolniczego.
Olej zapewnia doskonalą ochronę przeciwzużyciową, przeciwkorozjną oraz kompatybilność z różnorodnymi materiałami uszczelnień.
High quality multipurpose hydraulic and gear oil. Modern, unique composition of especially selected mineral bases and enriching additives allows meeting modern requirements of farming equipment manufacturers.
The oils provide perfect wear and corrosion protection as well as compatibility with various sealing materials.
Высококачественное многофункциональное гидравлически-трансмиссионное масло. Современный, уникальный состав специально подобранных минеральных базовых масел и дополнительных присадок обеспечивает выполнение современных конструктивных требований производителей сельскохозяйственной техники.
Также масло имеет противоизносное, противокоррозионное действие и совместимость с различными герметизирующими материалами.

Zastosowania

Application

Применение

ORLEN OIL AGRO UTTO 10W-30 przeznaczony jest do smarowania różnego typu przekładni stosowanych w sprzęcie rolniczym (skrzynie biegów, przekładnie główne, kierownicze, mechanizmy różnicowe) oraz wysokoobciążonych układów hydraulicznych, przy zachowaniu zaleceń producentów pojazdów rolniczych. Może być stosowany w traktorach w których przekładnia manualna, mosty, osprzęt hydrauliczny oraz "mokre hamulce" smarowane są za pomocą jednego układu olejowego.
ORLEN OIL AGRO UTTO 10W-30 is intended for lubricating of various kind gears used in farming equipment (gear boxes, main gears, steering gears, differential gears) and it can be used in highly loaded hydraulic systems, it meets requirements of farming equipment manufacturers. Oil can be used in tractors where manual gear, axles, hydraulic fittings and "wet brakes" are lubricated by one oil system.
Масло ORLEN OIL AGRO UTTO 10W-30 предназначено для смазывания разных видов передач, используемых в сельскохозяйственной технике (коробки передач, главные, рулевые передачи, дифференциальные механизмы), а также для трансмиссий в том числе для мокрых тормозов, высоконагруженных гидравлических систем, при соблюдении указаний производителей сельскохозяйственной техники.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Spełnia wymagania:

Zalecany do stosowania w maszynach rolniczych URSUS;
Ford M2C86B, 
Ford M2C86C,                                                  
Ford M2C134D, 
Case New Holland MAT 3525,
Case New Holland MAT 3526,
John Deere JDM J20C,
John Deere JDM J20D,
Massey Ferguson CMS M1143,
Massey Ferguson CMS 1135,
Massey Ferguson CMS 1145,
Allison C-4,
VOLVO CE WB 101,
Caterpillar TO-2,
JCMAS HK P-041,
Sperry Vickers/Eaton: M2950S,
Sperry Vickers/Eaton: I-286-S,
Parker (Dennison UTTO),
HF -1, HF-2,
Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid.
It meets provision of the following:

Oil is recommend to use with URSUS agricultural machines
Ford M2C86B, 
Ford M2C86C,                                                  
Ford M2C134D, 
Case New Holland MAT 3525,
Case New Holland MAT 3526,
John Deere JDM J20C,
John Deere JDM J20D,
Massey Ferguson CMS M1143,
Massey Ferguson CMS 1135,
Massey Ferguson CMS 1145,
Allison C-4,
VOLVO CE WB 101,
Caterpillar TO-2,
JCMAS HK P-041,
Sperry Vickers/Eaton: M2950S,
Sperry Vickers/Eaton: I-286-S,
Parker (Dennison UTTO),
HF -1, HF-2,
Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid.
Выполняет требования:
Zalecany do stosowania w maszynach rolniczych URSUS;
Ford M2C86B, 
Ford M2C86C,                                                  
Ford M2C134D, 
Case New Holland MAT 3525,
Case New Holland MAT 3526,
John Deere JDM J20C,
John Deere JDM J20D,
Massey Ferguson CMS M1143,
Massey Ferguson CMS 1135,
Massey Ferguson CMS 1145,
Allison C-4,
VOLVO CE WB 101,
Caterpillar TO-2,
JCMAS HK P-041,
Sperry Vickers/Eaton: M2950S,
Sperry Vickers/Eaton: I-286-S,
Parker (Dennison UTTO),
HF -1, HF-2,
Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid.

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 10W-30
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 10,2
lepkość strukturalna w temp. - 250C MPaˇs 6 800
wskaźnik lepkości - 138
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 8,6
temperatura zapłonu 0C 240
temperatura płynięcia 0C -27
zawartość wody % (V/V) nie zawiera
Badanie działania korodującego w temp. 1000C w ciągu 3 h na płytkach z miedzi stopień korozji 1
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 10W-30
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 10.2
structural viscosity: -250C MPaˇs 6 800
viscosity index - 138
base value TBN mg KOH/g 8.6
ignition temperature 0C 240
flow temperature 0C -27
water content % (V/V) no content
corrosiveness at 1000C for 3 hours to copper corrosion grade 1
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 10W-30
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 10,2
структурная вязкость при темп. - 250C МПаˇс 6 800
индекс вязкости - 138
общее щелочное число TBN мг KOH/г 8,6
температура вспышки 0C 240
температура текучести 0C -27
содержание воды % (V/V) не содержит
испытание коррозионного воздействия при темп. 1000C на протяжении 3 ч на медные пластинки степень коррозии 1
Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN