Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ORLEN OIL AGRO STOU 10W-30

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CF-4/GL-4
ACEA: E2
ISO: HV
DIN: HVLP
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 10W-30

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Uniwersalny, wielofunkcyjny olej silnikowo-przekładniowo-hydrauliczny do sprzętu rolniczego.
Universal, multipurpose engine, gear and hydraulic oil for farming equipment.
Универсальное, многофункциональное моторно-трансмиссионно-гидравлическое масло для сельскохозяйственной техники.

Zastosowania

Application

Применение

ORLEN OIL AGRO STOU 10W-30 przeznaczony jest do stosowania głównie w sprzęcie rolniczym do smarowania silników, różnego typu przekładni, sprzęgieł, w mokrych hamulcach a także w systemach hydraulicznych. Może być stosowany w skrzyniach biegów Powershift. Zalecany do zespołów z wymaganiami Limited Slip.
ORLEN OIL AGRO STOU 10W-30 is mainly intended for farming equipment to lubricate engines, gears of various kinds, clutches, it can be used in wet brakes and hydraulic systems. It may be applied in Powershift gearboxes. It is recommended for Limited Slip systems.
Масло ORLEN OIL AGRO STOU 10W-30 предназначено для применения главным образом в сельскохозяйственной технике для смазки моторов, разного типа передач, приводных муфт, тормозов мокрого сцепления, а также в гидравлических системах. Отвечает также требованиям класса Limited Slip («ограниченное скольжение»).

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Spełnia wymagania:
John Deere JDM J 27,
Massey Ferguson M1139,                       
Massey Ferguson M1144,                      
Massey Ferguson M1145,
Ford M2C 159B,
Allison C-4,
Caterpillar TO-2,
ZF TE-ML 06B,                                                 
ZF TE-ML 06C,                                                                       
ZF TE-ML 07B,
Mercedes-Benz 227.1, 228.1,228.3,                      
MAN 271,                                                                                                                                                    
MIL-L-2104D,                                                                   
Perkins.
It meets provision of the following:

John Deere JDM J 27,
Massey Ferguson M1139,                       
Massey Ferguson M1144,                      
Massey Ferguson M1145,
Ford M2C 159B,
Allison C-4,
Caterpillar TO-2,
ZF TE-ML 06B,                                                 
ZF TE-ML 06C,                                                                       
ZF TE-ML 07B,
Mercedes-Benz 227.1, 228.1,228.3,                      
MAN 271,                                                                                                                                                    
MIL-L-2104D,                                                                   
Perkins.
Oтвечает требованиям:

John Deere JDM J 27,
Massey Ferguson M1139,                       
Massey Ferguson M1144,                      
Massey Ferguson M1145,
Ford M2C 159B,
Allison C-4,
Caterpillar TO-2,
ZF TE-ML 06B,                                                 
ZF TE-ML 06C,                                                                       
ZF TE-ML 07B,
Mercedes-Benz 227.1, 228.1,228.3,                      
MAN 271,                                                                                                                                                    
MIL-L-2104D,                                                                   
Perkins.

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 10W-30
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 11,9
wskaźnik lepkości - 166
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 10,8
temperatura zapłonu 0C 211
temperatura płynięcia 0C -33
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 10W-30
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 11.9
viscosity index - 166
base value TBN mg KOH/g 10.8
ignition temperature 0C 211
flow temperature 0C -33
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 10W-30
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 11,9
индекс вязкости - 166
общее щелочное число TBN мг KOH/г 10,8
температура вспышки 0C 211
температура текучести 0C -33
Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN