Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​ORLEN OIL MONSUN TPEO 4040

​​ORLEN OIL MONSUN TPEO 4040

​​ORLEN OIL MONSUN TPEO 4040

Jakość: Quality class: Класс качества:
​​API: CD
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​​SAE: 40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​​Mineralny olej silnikowy, typu TPEO (Trunk Piston Engine Oil) przeznaczony do smarowania obiegowo-cylindrowego okrętowych silników bezwodnikowych.

Zastosowania

Application

Применение

​​Przeznaczony do smarowania średniooobrotowych, 4-suwowych silników pracujących na paliwie ciężkim o zawartości siarki 3-4%.
​​Suitable for lubrication of medium-power, 4-stroke engines operating on heavy fuel with a sulfur content of 3-4%.
​​Предназначено для смазки 4-тактных двигателей со средним числом оборотов, работающих на тяжелом топливе с содержанием серы 3-4%.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

​Spełnia wymagania:
MAN Augsburg
Pielestick,
Wartsila,
New Sulzer Diesela
​​The oil meets the requirements of:
MAN Augsburg
Pielestick,
Wartsila,
New Sulzer Diesel
​​Соответствует требованиям:
MAN Augsburg
Pielestick,
Wartsila,
New Sulzer Diesel

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
​Klasa lepkości SAE ​- ​40
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C mm2/s 13,9
Wskaźnik lepkości - 98
Temperatura płynięcia 0C -24
Temperatura zapłonu 0C 230
Liczba zasadowa TBN ​mg KOH/g ​40
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity class ​- ​40
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 13,9
Viscosity index - 98
Pour point 0C -24
Flash point 0C 230
Base number TBN ​mg KOH/g ​40
Note: The foregoing values of physical and chemical parameters are typical values. Actual values are specified in the quality certificates attached to each product batch.
Параметры Единицы измерения Типовые значения
Класс вязкости SAE ​- ​40
Кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 13,9
Коэффициент вязкости - 98
Температура размягчения 0C -24
Температура воспламенения 0C 230
Щелочное число TBN мг KOH/г ​40
Note: The foregoing values of physical and chemical parameters are typical values. Actual values are specified in the quality certificates attached to each product batch.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN