Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​​ORLEN OIL MONSUN TPEO 1240

​​ORLEN OIL MONSUN TPEO 1240

​​ORLEN OIL MONSUN TPEO 1240

Jakość: Quality class: Класс качества:
​​API: CD
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​​SAE: 40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​​Mineralny olej silnikowy, typu TPEO (Trunk Piston Engine Oil) przeznaczony do smarowania obiegowo-cylindrowego okrętowych silników bezwodnikowych. Spełnia wymagania API CD.
​​Mineral TPEO (Trunk Piston Engine Oil) type engine oil for lubrication of marine anhydride engines. Meets the requirements of API CD.
​​Минеральное моторное масло типа TPEO (Trunk Piston Engine Oil), предназначенное для циркуляционной и цилиндровой смазки судовых двигателей, работающих на безводном топливе. Соответствует требованиям API CD.

Zastosowania

Application

Применение

​​Przeznaczony do smarowania średniooobrotowych, 4-suwowych silników pracujących na paliwie lekkim o zawartości siarki poniżej 2%.
​​Suitable for lubrication of medium-power, 4-stroke engines operating on light fuel with a sulfur content of less than 2%.
​​Предназначено для смазки 4-тактных двигателей со средним числом оборотов, работающих на легком топливе с содержанием серы менее 2%.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

​Spełnia wymagania:
MAN Augsburg
Pielestick,
Wartsila,
New Sulzer Diesel
​​The oil meets the requirements of:
MAN Augsburg
Pielestick,
Wartsila,
New Sulzer Diesel
​​Соответствует требованиям:
MAN Augsburg
Pielestick,
Wartsila,
New Sulzer Diesel

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
​Klasa lepkości SAE ​- ​40
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C mm2/s 14,1
Wskaźnik lepkości - 98
Temperatura płynięcia 0C -24
Temperatura zapłonu 0C 245
Liczba zasadowa TBN ​mg KOH/g ​12
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
​SAE viscosity class ​- ​40
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14,1
Viscosity index - 98
Pour point 0C -24
Flash point 0C 245
Base number TBN ​mg KOH/g ​12
Note: The foregoing values of physical and chemical parameters are typical values. Actual values are specified in the quality certificates attached to each product batch.
Параметры Единицы измерения Типовые значения
​Класс вязкости SAE ​- ​40
Кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2/C 14,1
Коэффициент вязкости - 98
Температура размягчения 0C -24
Температура воспламенения 0C 245
Щелочное число TBN мг KOH/г ​12
Внимание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типовыми значениями. Фактические значения указаны на сертификатах качества. прилагаемых к каждой партии продукта. 
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN