Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​ORLEN OIL MONSUN SC-22

​ORLEN OIL MONSUN SC-22

​ORLEN OIL MONSUN SC-22

Jakość: Quality class: Класс качества:
​API: CA
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​SAE: 50

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​Olej cylindrowy do okrętów dużej mocy produkowany w oparciu o wysokojakościowe, mineralne oleje bazowe.
Zapewniający optymalną ochronę przed korozją, skutecznie  odprowadzający ciepło oraz zapewniający czystość silnika.
​Lubrication oil for cylinders of high-power ship engines, manufactured on the basis of high quality basic mineral oils.
It provides optimum corrosion protection, removes heat and guarantees engine cleanness.
​Цилиндровое масло для судов высокой мощности, производимое на основе высококачественных минеральных базовых масел.
Обеспечивает оптимальную защиту от коррозии, эффективно отводит тепло и гарантирует чистоту двигателя. 

Zastosowania

Application

Применение

​Orlen Oil Monsun SC-22 jest przeznaczony do smarowania cylindrów silników okrętowych dużej mocy i małych obrotach. Odpowiedni do silników pracujących na paliwie niskosiarkowym.
​Orlen Oil Monsun SC-22 oil is intended to lubricate cylinders of ship engines of high power and of low rpm value. It is suitable to engines fuelled with fuels of low sulphur content.
​Orlen Oil Monsun SC-22 предназначено для смазки цилиндров судовых двигателей высокой мощности с низкими оборотами. Пригодно для двигателей, работающих на топливе с низким содержанием серы.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
​Klasa lepkości SAE ​- ​50
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C mm2/s 22
Wskaźnik lepkości - 90
Temperatura płynięcia 0C -5
Temperatura zapłonu 0C 240
Liczba kwasowa ​mg KOH/g ​0,1
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values 
SAE viscosity class ​- ​50
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 22
Viscosity index - 90
Pour point 0C -5
Flash point 0C 240
Acid number ​mg KOH/g ​0,1
Note: The foregoing values of physical and chemical parameters are typical values. Actual values are specified in the quality certificates attached to each product batch
Параметры Единицы измерения Типовые значения
Класс вязкости SAE ​- ​50
Кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 22
Коэффициент вязкости - 90
Температура размягчения 0C -5
Температура воспламенения 0C 240
Кислотное число мг KOH/г ​0,1
Внимание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типовыми значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN