Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​ORLEN OIL MONSUN PLUS 15W-40

​ORLEN OIL MONSUN PLUS 15W-40

​ORLEN OIL MONSUN PLUS 15W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
​API: CH-4
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​SAE: 15W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​Orlen Oil Monsun Plus mineralny olej silnikowy zawierający w swoim składzie wysokojakościowe oleje bazowe oraz wysokiej jakości dodatki uszlachetniające o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym, poprawiającym własności myjąco-dyspergujące, własności smarne i lepkościowo-temperaturowe. Dzięki zastosowaniu których zmniejsza zużycie elementów silnika, zapobiega powstawaniu nagarów i osadów. Ponadto spełnia wymogi co do emisji szkodliwych składników spalin.
​Orlen Oil Monsun Plus is an engine oil composed of high quality basic mineral oils and upgrading additives (antioxidizers, corrosion inhibitors, additives improving cleaning, dispersing and lubricating properties, viscosity and temperature resistance), use of which reduces the wear and tear of engine components and prevents the occurrence of carbon formation and deposits.  Moreover, the oil meets the requirements for emission of harmful components of exhaust gas.
​Orlen Oil Monsun Plus - минеральное моторное масло, содержащее высококачественные базовые масла и облагораживающие присадки антиокислительного и антикоррозийного действия, улучшающие моюще-диспергирующие свойства, смазочные и вязкостно-температурные свойства. Благодаря применению присадок уменьшается износ двигателя, предотвращается образование накипи и отложений. Кроме того, масло соответствует требованиям к выбросу вредных веществ в составе продуктов сгорания. 

Zastosowania

Application

Применение

​Przeznaczony do wysokoobrotowych, 4-suwowych silników Diesla.
Przeznaczony do silników pracujących w ciężkich warunkach eksploatacji w silnikach Diesla o dużej mocy z turbodoładowaniem lub bez. Zalecany szczególnie do silników umieszczonych na jednostkach pływających, gdzie producent urządzenia zaleca stosowanie olejów w takiej klasie jakości i lepkości.
​The oil is intended to lubricate four-stroke diesel engines.
It is particularly suitable to use in high-power diesel engines operating in heavy duty conditions with or without turbo. The oil is particularly recommended for use in ship engines, in cases where the manufacturer recommends the use of an oil of this quality and viscosity class.
It is suitable for engines powered by fuels with low sulphur content.
​Предназначено для высокооборотных 4-тактных дизельных двигателей.
Предназначено для двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации, дизельных двигателей высокой мощности с турбонаддувом или без. Особенно рекомендовано для двигателей, установленных на плавучих средствах передвижения, где производитель устройства рекомендует применять масла данного класса качества и вязкости.  
Пригодно для двигателей, работающих на топливе с низким содержанием серы.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

​Spełnia wymagania:
MAN M 3275,
Caterpillar CAT ECF-1,
MACK EO-M Plus, 
VOLVO VDS-2
​The oil meets the requirements of:
MAN M 3275,
Caterpillar CAT ECF-1,
MACK EO-M Plus, 
VOLVO VDS-2
​Соответствует требованиям:
MAN M 3275,
Caterpillar CAT ECF-1,
MACK EO-M Plus, 
VOLVO VDS-2

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
​Klasa lepkości SAE ​- ​15W-40
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C mm2/s 14,4
Wskaźnik lepkości - 130
Temperatura płynięcia 0C -30
Temperatura zapłonu 0C 215
​Liczba zasadowa TBN ​mg KOH/g ​14,3
​Oparowalność wg Noack'a ​% (m/m) ​9,6
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
​SAE viscosity class ​- ​15W-40
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14,4
Viscosity index - 130
Pour point 0C -30
Flash point 0C 215
Base number TBN ​mg KOH/g ​14,3
​Noack evaporation loss ​% (m/m) ​9,6
Note: The foregoing values of physical and chemical parameters are typical values. Actual values are specified in the quality certificates attached to each product batch.
Параметры Единицы измерения Типовые значения
​Класс вязкости SAE ​- ​15W-40
Кинематическая вязкость при темп.  1000C мм2 14,4
Коэффициент вязкости - 130
Температура размягчения 0C -30
Температура воспламенения 0C 215
Щелочное число TBN мг KOH/г ​14,3
​Испаряемость по Ноаку ​% (м/м) ​9,6
Внимание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типовыми значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN