Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

HYDROFLUID HFC 46

HYDROFLUID HFC 46

HYDROFLUID HFC 46

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG 46

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Trudnopalna ciecz hydrauliczna HydroFluid HFC 46, służąca do zasilania układów hydraulicznych maszyn i urządzeń, produkowana na bazie glikolu, specjalnego pakietu dodatków uszlachetniających oraz wody demineralizowanej
Hydro Fluid HFC 46 is slow-burning hydraulic fluid used to power hydraulic systems of machines and devices using Vickers pumps, developed basing on glycol, special set of enriching additives and demineralised water content of which is ca. 40%.
Hydro Fluid HFC 46 is atoxic and biodegradable.
Трудновоспламеняющаяся гидравлическая жидкость Hydro Fluid HFC 46, служащая для питания гидравлических систем машин и оборудования, работающих с насосами типа Vickersa, производится на основе гликоля, специального комплекса облагораживающих добавок и деминерализованной воды, содержание которой составляет около 40 %.
Жидкость Hydro Fluid HFC 46 является нетоксичной и обладает способностью к биологическому распаду.

Zastosowania

Application

Применение

HydroFluid HFC 46 przeznaczony jest do stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń pracujących w warunkach szczególnie niebezpiecznych, tj. w przemyśle, wydobywczym, koksowniczym, hutniczym, metalurgicznym, np. w odlewniczych maszynach ciśnieniowych, hydraulicznych prasach kowalskich, kombajnach chodnikowych i ścianowych, ładowarkach, przenośnikach ścianowych, itp. oraz w innych gałęziach przemysłu.
Maksymalna temperatura pracy cieczy wynosi ok.60°C, co związane jest z odparowaniem wody, która jest jednym z jej składników. Dlatego też podczas eksploatacji zaleca się prowadzenie kontroli lepkości cieczy lub zawartości wody. W przypadku zbyt niskiej zawartości wody należy uzupełnić jej poziom do odpowiedniej wartości.
Hydro Fluid HFC is intended to be applied in hydraulic systems of machines and devices working in extremely dangerous conditions i.e. in mining, coke industry, metallurgy e.g. in die-casting machines, hydraulic presses, heading machines, long-wall coal cutting machines, loaders, face conveyors, etc. and in other industries e.g. automobile industry. Maximum working temperature of the fluid is ca. 60°C.which results from vaporization of water which is one of its main ingredients. This is why viscosity and water content audits are recommended. In case of too low water content, it should be refilled to the desired value.
Hydro Fluid HFC 46 предназначена для использования в гидравлических системах машин и оборудования, работающих в особо опасных условиях, то есть, в горнодобывающей, коксовальной, металлургической промышленности, например, в литейных машинах под давлением, гидравлических кузнечных прессах, штрековых и очистных комбайнах, навалочных машинах, очистных транспортерах, и т.п., а также в других отраслях промышленности, например, в моторизации. Максимальная температура работы жидкости составляет около 60°C, что связано с испарением воды, которая является одним из ее составляющих. Поэтому также во время эксплуатации рекомендуется проведение контроля вязкости жидкости и содержания воды. В случае слишком низкого содержания воды необходимо заполнить ее уровень до соответствующего значения.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

- Spełnia wymagania VII edycji Raportu Luksemburskiego,
- Spełnia wymagania normy ISO 12922
- Requirements of 7th Luxemburg Report,
- Opinion issued by the Centre of Testing and Supervision of Underground Mining
- Соответствует требованиям VII издания Люксембургского Отчета,
- Обладает характеристикой Центра Исследований и Надзора Подземного Горного Дела ООО

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 46,5
Temperatura płynięcia 0C -40
Wskaźnik lepkości - 250
Ph - 9,4
Odporność na pienienie:
Skłonność do pienienia/stabilność piany, obj. piany
· w temperaturze 250C
· w temperaturze 500C
ml

 

 

20/0
20/0

Zawartość wody %(m/m) 48
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 46.5
Flow temperature 0C -40
Viscosity index - 250
Ph - 9,4
Resistance to foaming Susceptibility to foaming/foam stability, foam volume · at 250C · at 500C ml 20.0
20.0
Water content %(m/m) 48
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Единицы Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 46,5
Температура текучести 0C -40
Показатели вязкости - 250
Ph при температуре 250C - 9,4
Устойчивость к пенообразованию : Склонность к пенообразованию/стабильность пены, объем пены · при температуре 250C · при температуре 500C мл 20/0
20/0
Содержание воды %(м/м) 48
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN