Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

HYDROL PREMIUM HLP-D 46

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 46
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oleje hydrauliczne Hydrol® Premium HLP-D otrzymywane są na bazie rafinowanych olejów mineralnych i bezcynkowego pakietu dodatków uszlachetniających.

Cechy charakterystyczne:
• doskonałe własności czyszczące i dyspergujące,
• doskonałe własności antykorozyjne i przeciwzużyciowe,
• bardzo dobra stabilność oksydacyjna,
• bardzo dobra filtrowalność - nawet w obecności wody.
Hydrol® Premium HLP-D hydraulic oils are manufactured on a basis of refined mineral oils and zinc free set of enriching additives.

Features:
- excellent cleaning and dispersing properties,
- excellent anti-corrosive and anti-wear properties,
- very good oxidation stability,
- very good filterability – including presence of water.
 

Zastosowania

Application

Применение

Oleje Hydrol® Premium HLP-D przeznaczone są do stosowania we wszelkiego rodzaju stacjonarnych i mobilnych układach hydraulicznych maszyn i urządzeń pracujących w normalnych i trudnych warunkach pracy, zwłaszcza w systemie ciągłym oraz w przypadku gdy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia układu wodą lub skondensowaną parą wodną (np. w systemach hydraulicznych obrabiarek w przypadku, gdy istnieje ryzyko przedostawania się emulsji obróbkowej do układu).
Hydrol® Premium HLPD oils are intended to be applied in any kind stationary or mobile hydraulic systems of machines and devices working in normal and hard conditions especially on continuous basis and where the system may get polluted with water or condensed steam (e.g. in machine tool hydraulic systems where emulsion may penetrate to the system)
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

DIN 51524 cz. II – wymagania dla olejów HLP-D
DIN 51524 part II – HLP-D requirements
 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr Jedn. Typowe wartości
Lepkość kinematyczna w 400C mm2/s 45,5
Wskaźnik lepkości -  98
Temperatura płynięcia °C - 31
Temperatura zapłonu °C 225
Odporność na pienienie, Sekwencja I cm3 10/0
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3 h/1200C Stopień korozji, wzorce  1
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameter Unit Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 45,5
Viscosity index -  98
Pour point °C - 31
Flash point °C 225
Foaming tendency Sequence I cm3 10/0
Copper corrosion on steel plates,120°C/3h corrosion level  1
Attention: Above values of physical and chemical parameters are typical. Real values are placed in quality certificates attached to each delivery.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN