Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

HYDROL L-HV 68

Jakość: Quality class: Класс качества:
Klasa jakości wg ISO 11158 – HV
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 68
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oleje hydrauliczne HYDROL L-HV produkowane są w oparciu o wysokojakościowe mineralne oleje bazowe oraz pakiet dodatków uszlachetniających. Oleje te charakteryzują się wysokim poziomem własności przeciwzużyciowych i dodatkowo polepszonymi, w stosunku do olejów hydraulicznych rodzaju L-HM, własnościami lepkościowo-temperaturowymi.
 
Zapewnia:
 
• wydłużenie czasu eksploatacji,
• zmniejszenie zużycia powierzchni elementów trących w układach pomp hydraulicznych,
• pracę w szerokim zakresie temperatur z zachowaniem optymalnych własności lepkościowych (wysoki wskaźnik lepkości WL > 140).
HYDROL L-HV hydraulic oils are manufactured basing on high quality base oils and a set of enriching additives. They are featured by high level of antiwear properties and additionally improved temperature depending viscosity grades compared to L-HM hydraulic oils.
It provides:
 
- extended life time,
- reduction of wear of hydraulic pumps elements,
- work at wide range of temperatures with perfect viscosity preserved (high viscosity grade: WL > 140).
Гидравлические масла HYDROL L-HV производятся на основе высококачественных минеральных базовых масел и комплекса облагораживающих добавок. Эти масла характеризуются высоким уровнем свойств против изнашивания и дополнительно улучшенными в отношении гидравлических масел типа L-HM температурными параметрами и параметрами вязкости.
Обеспечивает:
 
- Продление срока эксплуатации,
- Уменьшение изнашивания поверхности элементов трения в системах гидравлических насосов,
- Работу в широком диапазоне температур с сохранением оптимальных свойств вязкости (высокий показатель вязкости WL > 140).
 

Zastosowania

Application

Применение

Oleje hydrauliczne HYDROL L-HV przeznaczone są do stosowania w wysokoobciążonych układach napędu, wysokociśnieniowych pompach tłokowych stałego i zmiennego wydatku oraz pompach łopatkowych, gdzie wymagany jest wysoki poziom własności przeciwzużyciowych oleju, oraz w precyzyjnych układach sterowania hydraulicznego i systemach hydraulicznych, które wymagają małych zmian lepkości przy zmianach temperatury.
Hydrol L-HV hydraulic oils are intended for high loaded powering systems of high pressure piston pumps with constant and variable delivery and for sliding-vane pumps, where high antiwear oil properties are required and for precise systems of hydraulic control and hydraulic systems which require insignificant viscosity changes with temperature changes.
Гидравлические масла HYDROL L-HV предназначены для использования в системах привода высоких нагрузок, поршневых насоса постоянного и переменного потока высокого давления, а также лопастных насосах , где требуется высокий уровень свойств против расхода масла, а также в точных системах гидравлического управления и в гидравлических системах, которые требуют небольших изменений вязкости при изменениях температуры.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

DIN 51524 cz. 3 11158 HV, DIN 51524 cz. 3 HVLP, KGHM Zanam CB4-24TB
DIN 51524 cz. 3 11158 HV, DIN 51524 cz. 3 HVLP, KGHM Zanam CB4-24TB
DIN 51524 cz. 3 11158 HV, DIN 51524 cz. 3 HVLP, KGHM Zanam CB4-24TB
 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry     Jedn.   Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 68,8
Wskaźniki lepkości - 145
Temperatura płynięcia 0C -30
Temperatura zapłonu 0C 226

Odporność na pienienie:  

· skłonność do pienienia: objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 250C,

· trwałość piany: objętość piany po 10 min. Odstania w temperaturze  250C

 

ml

 

20 0

Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3 h/1000C, stopień korozji wzorce 1a

Własności deemulgujace 

-  czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania:

-     40 - 43 ml oleju

-     37 - 40 ml wody

-     0 - 3 ml emulsji w temperaturze

min 20
  0C 54
Zdolność olejo do wydzielania powietrza w temperaturze 500 min 8
Zdolność do przenoszenia obciążeń na stanowisku FZG, stopień obciążenia niszczącego, nie niższy niż - 11
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi.  
Parameters     Unit   Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 68.8
Viscosity index - 145
Flow temperature 0C -30
Ignition temperature 0C 226
Resistance to foaming   ·     susceptibility to foaming: foam volume after 5 min. of blowing with air at 250C, ·     foam durability: foam volume after 10 min. standing still at 250C standing still at 250C ml 20 0
Corrosiveness to copper 3 h/1000C, corrosion rate reference sample 1a
Deemulsifying properties – emulsion and water separation time to achieve: -     40 - 43 ml of oil -     37 - 40 ml of water -      0 - 3 ml of emulsion at min. 20
  0C 54
Ability to release air at 50°C min. 8
Ability to transfer loads with the FZG, breaking load, minimum - 11
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values.  
Параметры         Един.   Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 68,8
Показатели вязкости - 145
Температура текучести 0C -30
Температура воспламенения 0C 226
Устойчивость к пенообразованию:   ·     Склонность к пенообразованию: объем пены через 5 минут продувки воздухом при температуре 250C, ·     Стойкость пены: объем пены через 10 минут. Отставание при температуре 250C мл 20 0
Коррозийное воздействие на медной пластинке, 3 ч/1000C, коррозионный бал образцы 1a
Деэмульгирующие параметры – время отделения эмульсии от воды для получения: -     40 - 43 мл масла -     37 - 40 мл воды -      0 - 3 мл эмульсии при температуре мин 20
  0C 54
Способность масла к выделению воздуха при температуре 500 мин 8
Способность к передаче нагрузок на рабочем месте FZG, коэффициент разрушающей нагрузки, не ниже, чем - 11
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами.  
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN