Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

HYDROL HLP-D 46

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 46
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oleje hydrauliczne o właściwościach myjących Hydrol® HLP-D produkowane są w oparciu o głębokorafinowany mineralny olej bazowy oraz pakiet dodatków uszlachetniających o działaniu przeciwzużyciowym, przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym. Ponadto oleje zawierają dodatki myjąco-dyspergujące, dzięki czemu są w stanie rozpraszać zanieczyszczenia ciał stałych i emulgować zanieczyszczenia płynne, które mogą pojawić się w układzie.

Cechy charakterystyczne:

• bardzo dobre własności myjące i dyspergujące - zapewnia utrzymanie układu w czystości,
• bardzo dobre własności przeciwkorozyjne i przeciwzużyciowe,
• dobra odporność na utlenianie,
• dobra filtrowalność, nawet w obecności wody,
• dobre wydzielanie powietrza i niska skłonność do pienienia.
Hydrol® HLP-D cleaning hydraulic oils are manufactured basing on deep refined mineral base oil and a set of enriching additives with antiwear, antioxidative and anticorrosive properties. Additionally, these oils contain cleaning and dispersing additives which make them able to diffuse solid pollutants and emulsify fluid pollutants which may appear in the system.
Features:

- very good cleaning and dispersing properties – system cleanness guaranteed,
- very good anticorrosive and antiwear properties,
- good resistance to oxidation,
- good ability to be filtered even with water,
- good air emission and low susceptibility to foaming.
Гидравлические масла с моющими способностями Hydrol® HLP-D производятся на основе глубоко рафинированного минерального базового масла и комплекса облагораживающих добавок, обладающих параметрами против изнашивания, окисления и антикоррозионными свойствами. Кроме того, масла содержат моюще-диспергирующие добавки, благодаря чему в состоянии диспергировать загрязнения твердыми телами и эмульгировать жидкие загрязнения, которые могут появиться в системе.

Характерные параметры:

- Очень хорошие моющие и диспергирующие параметры – обеспечивает содержание системы в чистоте,
- Очень хорошие антикоррозионные параметры и свойства против изнашивания,
- Высокая устойчивость на окисление,
- Качественная фильтрационная очистка, даже при наличии воды,
- Хорошее выделение воздуха и низкая способность к пенообразованию.
 

Zastosowania

Application

Применение

Oleje Hydrol® HLP-D przeznaczone są do stosowania we wszelkiego rodzaju stacjonarnych i mobilnych układach hydraulicznych maszyn i urządzeń pracujących w normalnych i trudnych warunkach pracy, zwłaszcza w systemie ciągłym oraz w przypadku gdy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia układu wodą lub skondensowaną parą wodną (np. w systemach hydraulicznych obrabiarek w przypadku, gdy istnieje ryzyko przedostawania się emulsji obróbkowej do układu).
Hydrol® HLP-D oils are intended to be applied in any kind stationary or mobile hydraulic systems of machines and devices working in normal and hard conditions especially on continuous basis and where the system may get polluted with water or condensed steam (e.g. in machine tool hydraulic systems where emulsion may penetrate to the system)
Масла Hydrol® HLP-D предназначены для использования во всякого рода стационарных и передвижных гидравлических системах машин и оборудования, работающих в нормальных и трудных условиях, главным образом, в непрерывной системе и в случае, когда существует опасность загрязнения системы водой или конденсированным водяным паром (например, в гидравлических системах станков в случае, когда существует риск попадания обработочной эмульсии в систему).
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Spełnia wymagania normy DIN 51524 cz.2 – HLP (bez badania odporności na emulgowanie)
Spełnia dodatkowo wymagania specyfikacji MAN N 698.
They meet provisions of DIN 51524 part 2 – HLP (excluding testing of emulsifying resistance) Hydrol HLP-D 46 additionally meets provisions of MAN N 698.
соответствуют требованиям нормы DIN 51524 часть 2 – HLP (без тестирования устойчивости к эмульгированию) Hydrol HLP-D 46 дополнительно соответствует требованиям спецификации MAN N 698.
 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 45,3
Wskaźniki lepkości - 102
Temperatura płynięcia 0C -27
Temperatura zapłonu 0C 225
Odporność na pienienie : · skłonność do pienienia: objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 250C, · trwałość piany: objętość piany po 10 min. Odstania w temperaturze 250C ml 20 0
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 45.3
Viscosity index - 102
Flow temperature 0C -27
Ignition temperature 0C 225
Resistance to foaming · susceptibility to foaming: foam volume after 5 min. of blowing with air at 250C, · foam durability: foam volume after 10 min. standing still at 250C ml 20 0
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Един. Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 45,3
Показатели вязкости - 102
Температура текучести 0C -27
Температура воспламенения 0C 225
Устойчивость к пенообразованию: · Склонность к пенообразованию: объем пены через 5 минут продувки воздухом при температуре 250C, · Стойкость пены: объем пены через 10 минут. Отставание при температуре 250C мл 20 0
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN