Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

HYDROL BIO HEES 32

Jakość: Quality class: Класс качества:
ISO 15380
VDMA 24568
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 32
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Wysokiej jakości biodegradowalny, syntetyczny olej hydrauliczny o bardzo wysokiej odporności na utlenianie. Dzięki specjalnie dobranej bazie estrowej olej posiada bardzo dobre właściwości lepkościowo-temperaturowe, odporność na ścinanie oraz znakomitą stabilność termooksydacyjną. Olej przyjazny środowisku składający się w niemal 90% z surowców odnawialnych, posiadający niską toksyczność. Olej zawiera innowacyjne optymalnie dobrane dodatki uszlachetniające zabezpieczające układ olejowy przed korozją. Posiada wyjątkowe właściwości ochrony przed zużyciem powierzchni elementów trących w układach pomp hydraulicznych.
​Top quality biodegradable synthetic hydraulic oil with very high resistance to oxidation. With specially designed ester base, this oil offers outstanding viscosity and temperature performance, shear stability index and excellent thermal oxidative stability. The oil is an environmentally-friendly product containing almost 90 % renewable materials, with low toxicity. Contains an innovative blend of enriching additives to protect oils systems from corrosion. Excellent anti-wear protection of friction component surfaces in hydraulic pump systems.
​Высококачественное, биодеградируемое, синтетическое, гидравлическое масло с очень высокой стойкостью к окислению. Благодаря специально подобранной эфирной базе обладает очень хорошими вязкостно-температурными свойствами, стойкостью к свертыванию и превосходной термоокислительной стабильностью. Масло, благоприятное для окружающей среды, состоящие почти в 90% из возобновляемого сырья, обладающее низкой токсичностью. Масло содержит инновационные, оптимально подобранные облагораживающие добавки, предохраняющие масляную систему от коррозии. Обладает исключительными свойствами защиты от износа поверхности трущих элементов в системах гидравлических насосов.
 

Zastosowania

Application

Применение

Olej hydrauliczny Hydrol® BIO HEES 32 przeznaczony jest do smarowania układów przeniesienia siły, napędu i sterowania hydraulicznego mechanizmów regulujących i sterujących, przekładni hydraulicznych, oraz innych podobnych urządzeń gdzie istnieje ryzyko przedostania się oleju do wód gruntowych, gleby i ścieków. Olej stworzony do pracy we wszystkich urządzeniach pracujących przy oczyszczaniu wody, ścieków, utylizacji odpadów oraz przy śluzach wodnych. Olej przeznaczony również do stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń eksploatowanych w rolnictwie i leśnictwie.
​The applications of Hydrol® BIO HEES 32 hydraulic oil include lubrication of force transfer systems, hydraulic drive and control systems, control and adjustment mechanisms, hydraulic gear and other similar equipment with a risk of oil penetration to ground water, soil and sewage. The oils is developed for use with all equipment for water and sewage treatment, disposal of waste and sluices. It is also intended for use in hydraulic systems of machinery and equipment used in agriculture and forestry.
​Гидравлическое масло Hydrol® BIO HEES 32 предназначено для смазки приводных систем и систем гидроуправления механизмов регулировки или управления, гидравлических передач, а также других подобных устройств, в которых возникают риск попадания масла в грунтовые воды, почву и сточные воды. Масло создано для работы во всех устройствах, работающих при очистке воды, сточных вод, утилизации отходов и при водных шлюзах. Масло предназначено, также, для применения в гидравлических системах машин и устройств, эксплуатируемых в сельском и лесном хозяйствах.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Spełnia wymagania:
Bosch Rexroth RE 90221-01
​Conforms to:
Bosch Rexroth RE 90221-01
​Соответствует требованиям:
Bosch Rexroth RE 90221-01
 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr Jednostka Wynik Norma
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40oC mm2/s 33,5 ISO 3104
Wskaźniki lepkości - 201 ISO 2909
Temperatura płynięcia oC -39 ISO 3016
Temperatura zapłonu oC > 200 ISO 2592
Test FZG – A/8.3/90 - 12 ISO 14635-1
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi.
Parameter Unit Result Standard
Cinematic viscosity at 40ºC mm2/s 33,5 ISO 3104
Viscosity index - 201 ISO 2909
Flow temperature oC -39 ISO 3016
Flash point oC > 200 ISO 2592
FZG test– A/8.3/90 - 12 ISO 14635-1
Наименование характеристики Единица Результат Норма
Кинематическая вязкость при температуре  40ºC mm2/s 33,5 ISO 3104
Показатели вязкости - 201 ISO 2909
Температура текучести oC -39 ISO 3016
Температура воспламенения oC > 200 ISO 2592
Тест FZG – A/8.3/90 - 12 ISO 14635-1
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN