Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

HYDROL ARCTIC L-HV 32

​HYDROL ARCTIC L-HV 32

​HYDROL ARCTIC L-HV 32

Jakość: Quality class: Класс качества:
ISO 6743/4 – HV
DIN 51 502 – HVLP
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 32

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej hydrauliczny o bardzo wysokim wskaźniku lepkości >250 i doskonałych właściwościach niskotemperaturowych. Olej zawiera innowacyjne optymalnie dobrane dodatki uszlachetniające zabezpieczające układ olejowy przed korozją oraz zapewniające bardzo dobrą ochronę przed zużyciem powierzchni elementów trących w układach pomp hydraulicznych. Dzięki wyjątkowym właściwościom olej zapewnia pracę w bardzo szerokim zakresie temperatur oraz zapewnia bezproblemowy rozruch oraz użytkowanie w skrajnie niskich temperaturach otoczenia.
Hydraulic oil with very high viscosity index (>250) and excellent low-temperature properties. Contains innovative optimally selected enriching additives that protect the oil system from corrosion and provide high wear-protection of friction element surfaces in hydraulic pump systems. Thanks to its unique properties, the oil can be used in a very wide temperature range and guarantees smooth start and operation at extremely low ambient temperatures
​Гидравлическое масло с очень высоким показателем вязкости >250 и превосходными низкотемпературными свойствами. Масло содержит инновационные, оптимально подобранные облагораживающие добавки, предохраняющие масляную систему от коррозии и обеспечивающие очень хорошую защиту от износа поверхностей трущих элементов в системах гидравлических насосов. Благодаря исключительным свойствам масло обеспечивает работу в очень широком диапазоне температур и обеспечивает беспрепятственный запуск и эксплуатацию в крайне низких температурах окружения.

Zastosowania

Application

Применение

Olej hydrauliczny Hydrol Arctic L-HV 32 przeznaczony jest do stosowania w wysokoobciążonych układach napędu, wysokociśnieniowych pompach tłokowych stałego i zmiennego wydatku oraz pompach łopatkowych, gdzie wymagany jest wysoki poziom właściwości przeciwzużyciowych oleju, pracujących w skrajnie niskich temperaturach otoczenia. Olej z powodzeniem może być stosowany w układach sterowania hydraulicznego i systemach hydraulicznych, które wymagają bardzo małych zmian lepkości przy zmianach temperatury. Oleje znajdują zastosowanie we wszystkich typach urządzeń hydraulicznych które wymagają stosowania olejów hydraulicznych o bardzo wysokim wskaźniku lepkości pracujących w zmiennych temperaturach od bardzo niskich do bardzo wysokich.
Hydraulic oil HYDROL ARCTIC L-HV 32 is designed for application in heavy loaded drive systems, constant- or variable-volume high-pressure reciprocating pumps and vane pumps that require high anti-wear properties of the oil and operate at extremely low ambient temperatures. The oil can also be used in hydraulic control systems and hydraulic systems that require low viscosity changes at temperature change. The oil is designed for all types of hydraulic devices that require very high-viscosity hydraulic oil operating at varying temperatures - from extremely low to extremely high.
​Гидравлическое масло Hydrol Arctic L-HV 32 предназначено для применения в высоконагруженных системах привода, высоконапорных поршневых насосах постоянного и переменного потока, лопастных насосах, где требуется высокий уровень противоизносных свойств масла, работающих при экстремально низких температурах окружения. Масло может эффективно применяться в системах гидравлического управления и гидравлических системах, требующих малых изменений вязкости при изменениях температуры. Масла применяются во всех типах гидравлических устройств, которые требуют применения гидравлических масел с очень высоким показателем вязкости, работающих при переменных температурах от очень низких до очень высоких.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Spełnia lub przewyższa wymagania (bez temp. zapłonu)
ISO 11158
DIN 51524 cz.3
​Соответствует или превышает требования (без темп. воспламенения)
ISO 11158
DIN 51524 ч.3

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr Jednostka ISO VG 32 Norma
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40oC mm2/s 33,6 ISO 3104
Wskaźniki lepkości - 254 ISO 2909
Temperatura płynięcia oC -55 ISO 3016
Odporność na pienienie: · I sekwencja · II sekwencja · III sekwencja ml 10/0 30/0 10/0 ISO 6247
Korozja na miedzi, 3h/100oC wzorce brak ISO 2160
Deemulgowalność w 54oC min 10 ISO 6614
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym oC 154 EN ISO 2592
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi
Parameters Unit Typical values
Cinematic viscosity at 40°C  mm2/s 33,6
Viscosity index - 254 
Flow temperature oC  55 
Resistance to foaming:
sequence 1
sequence 2
sequence 3
ml 10/0
30/0
10/0
Copper corrosion, 3h/100oC standards 
De-emulsifying properties at 54°C  min. 10 
Ignition temperature in a closed crucible oC 154 
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Наименование характеристики Единица ISO VG 32 Норма
Кинематическая вязкость при температуре 40°C мм2/с 33,6 ISO 3104
Показатель вязкости - 254 ISO 2909
Температура текучести oC -55 ISO 3016
Стойкость к пенообразованию: • I последовательность • II последовательность • III последовательность мл   10/0 30/0 10/0 ISO 6247
Коррозия на меди, 3ч/100oC образцы отсутствует ISO 2160
Деэмульгирование при 54°C мин. 10 ISO 6614
Температура воспламенения в открытом тигле  oC 154 EN ISO 2592
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN