Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​HYDROL ARCTIC L-HV 22

Jakość: Quality class: Класс качества:
​ISO 6743/4 – HV
DIN 51 502 – HVLP
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​ISO VG: 22
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​Olej hydrauliczny o bardzo wysokim wskaźniku lepkości >320 i doskonałych właściwościach niskotemperaturowych. Olej zawiera innowacyjne optymalnie dobrane dodatki uszlachetniające zabezpieczające układ olejowy przed korozją oraz zapewniające bardzo dobrą ochronę przed zużyciem powierzchni elementów trących w układach pomp hydraulicznych. Dzięki wyjątkowym właściwościom olej zapewnia pracę w bardzo szerokim zakresie temperatur oraz zapewnia bezproblemowy rozruch oraz użytkowanie w skrajnie niskich temperaturach otoczenia.
​Hydraulic oil with very high viscosity index (>320) and excellent low-temperature properties. Contains innovative optimally selected enriching additives that protect the oil system from corrosion and provide high wear-protection of friction element surfaces in hydraulic pump systems. Thanks to its unique properties, the oil can be used in a very wide temperature range and guarantees smooth start and operation at extremely low ambient temperatures.
​Гидравлическое масло с очень высоким показателем вязкости >250 и превосходными низкотемпературными свойствами. Масло содержит инновационные, оптимально подобранные облагораживающие добавки, предохраняющие масляную систему от коррозии и обеспечивающие очень хорошую защиту от износа поверхностей трущих элементов в системах гидравлических насосов. Благодаря исключительным свойствам масло обеспечивает работу в очень широком диапазоне температур и обеспечивает беспрепятственный запуск и эксплуатацию в крайне низких температурах окружения.
 

Zastosowania

Application

Применение

​Olej hydrauliczny Hydrol Arctic L-HV 22 przeznaczony jest do stosowania w wysokoobciążonych układach napędu, wysokociśnieniowych pompach tłokowych stałego i zmiennego wydatku oraz pompach łopatkowych, gdzie wymagany jest wysoki poziom właściwości przeciwzużyciowych oleju, pracujących w skrajnie niskich temperaturach otoczenia.
Oleje znajdują zastosowanie we wszystkich typach urządzeń hydraulicznych które wymagają stosowania olejów hydraulicznych o bardzo wysokim wskaźniku lepkości pracujących w zmiennych temperaturach od skrajnie niskich do bardzo wysokich. Olej z powodzeniem może być stosowany w układach sterowania hydraulicznego i systemach hydraulicznych, które wymagają bardzo małych zmian lepkości przy zmianach temperatury. Do stosowania w maszynach budowlanych pracujących w zimnym, arktycznym klimacie, takich jak ładowarki, koparki, wywrotki, spychacze jak również w maszynach leśnych i górniczych pracujących na powierzchni.
​Hydraulic oil HYDROL ARCTIC L-HV 22 is designed for application in heavy loaded drive systems, constant- or variable-volume high-pressure reciprocating pumps and vane pumps that require high anti-wear properties of the oil and operate at extremely low ambient temperatures. The oil can also be used in hydraulic control systems and hydraulic systems that require low viscosity changes at temperature change. The oil is designed for all types of hydraulic devices that require very high-viscosity hydraulic oil operating at varying temperatures - from extremely low to extremely high.
​Гидравлическое масло Hydrol® Arctic L-HV 22 предназначено для применения в высоконагруженных системах привода, высоконапорных поршневых насосах постоянного и переменного потока, лопастных насосах, где требуется высокий уровень противоизносных свойств масла, работающих при экстремально низких температурах окружения. Масло может эффективно применяться в системах гидравлического управления и гидравлических системах, требующих малых изменений вязкости при изменениях температуры. Масла применяются во всех типах гидравлических устройств, которые требуют применения гидравлических масел с очень высоким показателем вязкости, работающих при переменных температурах от очень низких до очень высоких.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

​Spełnia lub przewyższa wymagania:
ISO 11158
DIN 51524 cz.3
​Соответствует или превышает требования (без темп. воспламенения)
ISO 11158
DIN 51524 ч.3
 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr Jednostka Wartości typowe

Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C

mm2/s
7,0
​Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C ​mm2/s ​21,9
​Lepkość kinematyczna w temperaturze 00C ​mm2/s ​89,7
​Lepkość kinematyczna w temperaturze -200C ​mm2/s ​275,1
​Lepkość kinematyczna w temperaturze -400C ​mm2/s ​955,6
Wskaźniki lepkości - 321
Temperatura płynięcia
0C
-67
Odporność na pienienie: I sekwencja
ml
60/0
​Odporność na pienienie II sekwencja ​ml ​40/0
​Odporność na pienienie III sekwencja ​ml ​80/0
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3h/1000C
wzorce

1A
Demulgowalność w 540C
min
15
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym
0C
128
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit Typical values
​Cinematic viscosity at 400C ​mm2/s ​21,9
Viscosity index  - 321
Flow temperature
0C
-67
Resistance to foaming:
I sequence
II sequence
III sequence

ml

60/0
40/0
80/0
Copper corrosion, 3h/1000C standards 1A
De-emulsifying properties at  540C
min
15
Ignition temperature in a closed crucible
0C
128
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Наименование характеристики Единица ISO VG 22
Кинематическая вязкость при температуре 40°C мм2/с 21,9
Показатель вязкости - 321
Температура текучести °C -67
Стойкость к пенообразованию: I последовательность 60/0
​Стойкость к пенообразованию: II последовательность ​мл  ​40/0
Стойкость к пенообразованию: ​III последовательность ​мл ​80/0
Коррозия на меди, 3ч/100 °C образцы отсутствует
Температура воспламенения в открытом тигле °C 128
Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN