Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

FARBASOL

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Farbasol jest mieszaniną węglowodorów aromatycznych, takich jak trójmetylobenzeny, etylotolueny i ksyleny.
Otrzymywany jest w wyniku rozdestylowania ekstraktu aromatycznego na instalacji Ekstrakcji Aromatów.
Farbasol is a mixture of aromatic hydrocarbons e.g. trimethylbenzenes, ethyl-lotoluenes and xylenes.
It is manufactured through distillation of aromatic extract using the aroma extracting installation.
Farbasol является смесью ароматизированных углеводородов, таких как триметилбензолы, этилтолуолы и ксилолы.
Его получают в результате дистилляции ароматического сырья на экстракционной установке.

Zastosowania

Application

Применение

Farbasol znajduje zastosowanie jako rozpuszczalnik w przemyśle farb i lakierów. Nadaje się do rozcieńczania farb poliwinylowych i chlorokauczukowych.
Farbasol is used as solvent in paint and varnish industry.
It is suitable to dilute polyvinyl and chlorinated rubber paints.
Farbasol применяется как растворитель в лакокрасочной промышленности.
Подходит для разведения поливиниловых и хлоркаучуковых красок.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

ZN-ORLEN-26:2005

Opakowania

Packaging

Тара

Бочка 200 л, контейнер 1000 л

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN