Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

AGRO HL 68 (Z)

AGRO HL 68 (Z)

AGRO HL 68 (Z)

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 68

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Środek smarny przeznaczony do stosowania w różnego rodzaju nisko i średnio obciążonych układach hydraulicznych maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie.
Lubricant for use in various hydraulic systems in machines and devices for farming, forestry and gardening applications, operating under light and medium-weight loads.
Смазочное средство, предназначенное для применения в различных гидравлических системах техники и устройств, работающих при низких и средних нагрузках и применяемых в сельском, лесном и садоводческом хозяйствах.

Zastosowania

Application

Применение

Параметры Един. Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 69,9
Индекс вязкости - 100
Температура текучести 0C -27
Температура воспламенения 0C 250
Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 69,9
Wskaźniki lepkości - 100
Temperatura płynięcia 0C -27
Temperatura zapłonu 0C 250
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 69,9
Viscosity index - 100
Flow temperature 0C -27
Flash point 0C 250
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN