Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

AGRO HL 46 (Z)

AGRO HL 46

AGRO HL 46

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 46

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Środek smarny przeznaczony do stosowania w różnego rodzaju nisko i średnio obciążonych układach hydraulicznych maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie.
Lubricant for use in various hydraulic systems in machines and devices for farming, forestry and gardening applications, operating under light and medium-weight loads.
Смазочное средство, предназначенное для применения в разного рода гидравлических системах техники и устройств, применяемых в сельском, лесном и садоводческом хозяйствах.

Zastosowania

Application

Применение

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 44,9
Wskaźniki lepkości - 101
Temperatura płynięcia 0C -30
Temperatura zapłonu 0C 224
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 44,9
Viscosity index - 101
Flow temperature 0C -30
Flash point 0C 224
Note: The above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.
Параметры Един. Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2/c 44,9
Индекс вязкости - 101
Температура текучести 0C -30
Температура воспламенения 0C 224
Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN