Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
m_Unikat__wiz_RGB_2015.jpg

​UNIKAT +

​​UNIKAT +

​​UNIKAT +

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​Unikat + jest dodatkiem do benzyny bezołowiowej 95, produkowanym na bazie lekkiego rozpuszczalnika naftowego i pakietu dodatków potasowych.
​UNIKAT + is an additive to 95 unleaded petrol, produced based on light kerosene solvent and a set of potassium agents.
​Unikat + является присадкой в безсвинцовый бензин 95, производимой на базе легкого нефтяного растворителя и комплекса калиевых добавок.

Zastosowania

Application

Применение

​Dodatek potasowy Unikat + przeznaczony jest do stosowania w połączeniu z benzyną bezołowiową w samochodach, które dotychczas były eksploatowane na benzynie uniwersalnej. Jest to preparat zabezpieczający przed zużyciem nieutwardzonych gniazd zaworów.
Dozowanie: 50ml dodatku na 50l paliwa.
​UNIKAT + potassium agent is intended for use with unleaded petrol with cars which have so far been fuelled with universal petrol. The product prevents non-hardened valve seats from wear.
Dosage: 50 ml of additive to 50 litres of fuel.
​Калиевая присадка Unikat + предназначена для применения совместно с безсвинцовым бензином  в автомобилях, которые до того работали на универсальном бензине. Это препарат, предохраняющий от износа не упрочненные гнезда клапанов.
Дозировка: 50 мл добавки на 50 л топлива.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

​Wyrób wyprodukowano zgodnie z systemem zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2008.
​The product is manufactured in compliance with the quality management system according to PN-EN ISO 9001:2008.
​Изделие производится согласно системе менеджмента качества PN-EN ISO 9001:2008.

Opakowania

Packaging

Тара

​Butelka 50 ml

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 200C mm2/s 13,0
Zawartość potasu (Zawartość potasu można badać w rozcieńczeniu :1ml „Unikat +” w 1 litrze benzyny bezołowiowej 95) ppm 8,0
​Odczyn w rozcieńczeniu pruduktu:1ml „Unikat +” w 1 litrze benzyny bezołowiowej 95 ​pH ​obojętny
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Kinematic viscosity at 200C mm2/s 13,0
Potassium content (potassium content can be tested diluted: 1 ml of Unikat+ per 1 litre of 95 unleaded petrol) ppm 8,0
Reaction of diluted product: 1 ml of Unikat + per 1 litre of 95 unleaded petrol  ​pH neutral
Note: The above physical and chemical properties are typical values. Actual values are given in the quality certificates provided for each product batch.
Параметры Единицы Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 200C mm2/s 13,0
Содержание калия (Содержание калия можно исследовать при разбавлении: 1 мл „Unikat +” в 1 литре безсвинцового бензина 95)  промилле 8,0
Реакция в разбавлении продукта: 1 мл „Unikat +” в 1 литре безсвинцового бензина 95 ​pH нейтральная
Примечание: Указанные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями Действительные значения указываются на удостоверениях качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands