Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

SMAROL UNIWERSALNY EKO

​SMAROL UNIWERSALNY EKO

​SMAROL UNIWERSALNY EKO

Jakość: Quality class: Класс качества:
NLGI 2/3
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Smar plastyczny SMAROL UNIWERSALNY EKO otrzymywany jest przez zagęszczanie mieszaniny wysokorafinowanego oleju bazowego oraz oleju biodegradowalnego, mydłem litowym. Smar uszlachetniany jest dodatkami o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym oraz poprawiającym własności smarne.
Smar SMAROL UNIWERSALNY EKO należy do preparatów łatwo ulegających biodegradacji ponieważ jego rozkład wynosi 96% po 21 dniach (wynik potwierdzony testem CEC L-33-A-94 wykonanym przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej).

Kolor: zielony
​SMAROL UNIWERSALNY EKO lubricating grease is obtained by thickening a mixture of a highly refined base oil and a biodegradable oil with lithium soap. The grease is enriched with anti-oxidation and anti-corrosion additives as well as additives that enhance its lubricating properties.
With decomposition at 96% after 21 days (as confirmed by CEC L-33-A-94 test performed by the Faculty of Environmental Engineering of the Warsaw University of Technology), SMAROL UNIWERSALNY EKO grease proves to be easily biodegradable 
 
Colour: green
​Консистентную смазку SMAROL UNIWERSALNY EKO получают путем загущения смеси высокорафинированного базового масла и биоразлагаемого масла литиевым мылом. Смазка легируется добавками с антиокислительным, антикоррозийным и улучшающим смазочные свойства действием.
Смазка SMAROL UNIWERSALNY EKO относится к препаратам, легко подвергающимся биоразложению, поскольку его разлагаемость составляет 96% через 21 дней (результат подтверждается тестом CEC L-33-A-94, проведенным Отделом инженерии окружающей среды Варшавского политехнического института).

Zastosowania

Application

Применение

SMAROL UNIWERSALNY EKO przeznaczony jest do zastosowań w szerokim zakresie temperatur od - 30°C do + 130°C, i zapewnia doskonałe smarowanie nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji. Wielozadaniowy SMAROL UNIWERSALNY EKO z powodzeniem może być stosowany w domu, warsztacie, gospodarstwie rolniczym, do smarowania:
- zawiasów, zamków, gwintów
- łańcuchów, kół zębatych
- łożysk tocznych i ślizgowych
- elementów pojazdów i maszyn przemysłowych i rolniczych
Zapewnia zmniejszenie zużycia i tarcia oraz odporność na wilgoć.
​SMAROL UNIWERSALNY EKO grease is intended for various applications in a broad range of temperatures from -30°C up to +130°C. It provides excellent lubrication even in the most demanding conditions. As an all-purpose grease, SMAROL UNIWERSALNY EKO can be used in households, workshops and farms for lubricating:
- hinges, locks, threads
- chains, gears
- rolling and slide bearings
- components of vehicles, industrial machines and farming machinery

It provides reduced wear and friction as well as improved resistance to humidity.
​SMAROL UNIWERSALNY EKO предназначается для применения в широком диапазоне температур: от - 30°C до + 130°C, и гарантирует идеальную смазку даже в самых трудных условиях эксплуатации. Многофункциональная смазка SMAROL UNIWERSALNY EKO может успешно использоваться в доме, в мастерской, сельском хозяйстве, для смазки:
- петель, замков, резьбы
- цепей, шестерен
- подшипников качения и скольжения
- элементов транспортных средств, а также промышленных и сельскохозяйственных машин
Обеспечивает снижение износа и трения, а также влагоустойчивость.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Własności Jednostak Wymagania
Penetracja w 250C po ugniataniu [0,1 mm] 251
Temperatura kroplenia  [0C] 192
Stabilność strukturalna: wydzielanie oleju ze smaru 1000C/24h,  [%] 4,1
Obciążenie zespawania,  [Kg] 200
Działanie korodujące na płytce miedzi (100oC, 24 h) - wytrzymuje
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Properties Unit Requirements
Worked penetration at 25oC [0.1 mm] 251
Dropping point [0C] 192
Structural stability: separation of oil at 1000C/24h, [%] 4,1
Weld load [Kg] 200
Corrosive action on copper (100oC, 24 h) - maintained
- - -
Note: The above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.
Свойства  Един. Требования
Пенетрация при 250C после трамбовки, Пенетрация при 250C после трамбовки, [0,1 мм] 251
Температура каплепадения   [0C] 192
структурная стабильность: выделение масла из смазки 1000C/24h,  [%] 4,1
Нагрузка заедания,  [кГ] 200
Коррозионное воздействие на медную пластину (100oC, 24 h) - выдерживает
- - -
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands