Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM SEMISYNTHETIC 10W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: SL/CF
ACEA: A3/ B3, 
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 10W-40
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Półsyntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy opracowany w oparciu o Complex Protection Formula. CPF to gwarancja optymalnej ochrony silnika w każdych warunkach eksploatacji. Unikalna receptura zapewnia doskonałe parametry oleju, redukuje ryzyko nadmiernego zużycia zaworów, zapewniając jednocześnie lepszą kontrolę osadów.
Odpowiednia kompozycja baz syntetycznych i mineralnych oraz pakietu dodatków uszlachetniających nowej generacji gwarantuje idealne smarowanie i ochronę silnika juz od momentu jego rozruchu. Właściwości te zapewniają użytkownikowi bezawaryjną pracę silnika w każdych warunkach wydłużając jego okres eksploatacji.
Semisynthetic, multiseasonal engine oil developed with the Complex Protection Formula. CPF offers full guarantee of protection of engine in all operation conditions. Unique formulation provides perfect oil performance, reduction of valves wear and at the same time higher control of residue content. Appropriate composition of synthetic and mineral base oils and a set of enriching additives of the new generation provide perfect lubrication and engine protection even since its starting. These properties provide to the user a failure-free engine work in every conditions extending its lifetime.
Полусинтетическое, всесезонное моторное масло. Разработано по уникальной формуле New Extreme Synthe Technology, в основу которой легли передовые технические, экономические и экологические решения.

Обеспечивает:
• наилучшую защиту двигателя
• идеальную чистоту двигателя
• устойчивость к высоким температурам
• снижение расхода масла
• более длительный срок эксплуатации
 

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Semisynthetic 10W-40 przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji w nowoczesnych samochodach osobowych i lekkich dostawczych, zarówno w silnikach benzynowych jak i Diesla wyposażonych w katalizator.
Platinum Semisynthetic 10W-40 is intended to be used round the year in modern cars and LCVs with both petrol and diesel engines equipped with a catalyst.
Масло Platinum Synthetic 10W-40 служит для круглогодичной эксплуатации в новых легковых автомобилях и автомобилях для перевозки малых грузов, как в бензиновых, так и дизельных двигателях оборудованных катализатором. Соответственный состав синтетических и минеральных основ, а также пакет дополнительных присадок нового поколения гарантируют идеальное смазывание и защиту двигателя, начиная с момента его запуска. Эти свойства обеспечивают пользователю безаварийную работу мотора в любых условиях, продляя срок его эксплуатации
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Aprobaty:
MB-Approval 229.1

Spełnia wymagania:
VW Standard 501 01
VW Standard 505 00

Approvals:
MB-Approval 229.1

Meet requirements:
VW Standard 501 01
VW Standard 505 00

утверждение:
MB-Approval 229.1

соответствует требованиям:
 
VW Standard 501 01
VW Standard 505 00

 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,3
lepkość HTHS w 1500C mPaˇs 3,8
wskaźnik lepkości - 151
temperatura płynięcia 0C - 34
temperatura zapłonu 0C 228
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 8,4
popiół siarczanowy % 1,1
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 9,7

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 10W-40
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14.3
HTHS viscosity at 1500C mPaˇs 3.8
viscosity index - 151
flow temperature 0C - 34
ignition temperature 0C 228
base value TBN mg KOH/g 8.4
sulphate ash % 1.1
Noack volatility %(m/m) 9.7

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 10W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 14,3
вязкость HTHS при 1500C мПaˇс 3,8
индекс вязкости - 151
температура текучести 0C - 34
температура вспышки 0C 228
общее щелочное число TBN мг KOH/г 8,4
сульфатная зола % 1,1
Испаряемость по методу Ноака % (м/м) 9,7

Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands