Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM MINERAL 15W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API : SL/CF
ACEA : A3/B3, A3/B4
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W-40
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Platinum Mineral 15W-40 to mineralny, wielosezonowy olej silnikowy opracowany w oparciu o Complex Protection Formula, która gwarantuje optymalną ochronę silnika w każdych warunkach eksploatacji.
Unikalna receptura zapewnia doskonałe parametry oleju, redukuje ryzyko nadmiernego zużycia zaworów, zapewniając jednocześnie lepszą kontrolę osadów. Wyjątkowa jakość zastosowanej bazy mineralnej i bardzo dobre własności antyutleniające gwarantują wyjątkową ochronę silnika oraz mniejsze zużycie oleju. Doskonale zapobiega tworzeniu się osadów.
Platinum Mineral 15W-40 is a mineral, multiseasonal engine oil developed with Complex Protection Formula which offers full guarantee of protection of engine in all operation conditions. Unique formulation provides perfect oil performance, reduction of valves wear and at the same time higher control of residue content. Exceptional quality of applied mineral base oil and very good antioxidative properties guarantees unique engine protection and lower oil consumption. It perfectly prevents deposits formation.
Platinum Mineral 15W-40 это минеральное, всесезонное моторное масло. Разработано на основе уникальной формулы «New Extreme Mineral Technology» с использованием наивысшего качества минеральных базовых масел и дополнительных присадок последнего поколения, что гарантирует выполнение наивысших требований классификаций API и ACEA.

Обеспечивает:
• наилучшую защиту двигателя
• идеальную чистоту двигателя
• устойчивость к воздействию высоких температур
• снижение расхода масла
 

Zastosowania

Application

Применение

Przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji w samochodach osobowych i lekkich dostawczych, zarówno w silnikach benzynowych jak i Diesla wyposażonych w katalizator.
It is intended to be used round the year in modern cars and LCVs with both petrol and diesel engines equipped with a catalyst.
Масло предназначено для круглогодичной эксплуатации в новых легковых автомобилях и автомобилях для транспортировки малых грузов, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях оснащенных катализатором. Исключительное качество использованной минеральной базы и низкая испаряемость, прекрасные антиокислительные свойства гарантируют прекрасную защиту двигателя, а также меньший расход масла. Хорошо предотвращает образование осадков.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

MB-Approval 229.1
Spelnia wymagania:
VW 505 00
MB-Approval 229.1
It meets provision of the following:
VW 505 00
Mercedes-Benz 229.1
выполняет требования:
VW 505 00
 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,2
lepkość HTHS w 1500C MPaˇs 3,8
wskaźnik lepkości - 141
temperatura płynięcia 0C - 30
temperatura zapłonu 0C 224
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 8,0
popiół siarczanowy % 1,0
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 9,5

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 15W-40
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14.2
HTHS viscosity at 1500C MPaˇs 3.8
viscosity index - 141
flow temperature 0C - 30
ignition temperature 0C 224
base value TBN Mg KOH/g 8.0
sulphate ash % 1.0
Noack volatility %(m/m) 9.5

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типовые величины
класс вязкости SAE - 15W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 14,2
вязкость HTHS при 1500C мПaˇс 3,8
индекс вязкости - 141
температура текучести 0C - 30
температура вспышки 0C 224
общее щелочное число TBN мг KOH/г 8,0
сульфатная зола % 1,0
Испаряемость по методу Ноака % (м/м) 9,5

Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands