Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​PLATINUM ULTOR COMPLETE 10W-40

​PLATINUM ULTOR COMPLETE 10W-40

​PLATINUM ULTOR COMPLETE 10W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
​ACEA E6/E7/E9
API CI-4/CJ-4/CK-4
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​SAE: 10W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Platinum Ultor Complete 10W-40 to innowacyjny, półsyntetyczny olej silnikowy typu SHPD. W wyniku niezwykle harmonijnego połączenia unikalnych dodatków uszlachetniających oraz najwyższej jakości baz olejowych otrzymano pionierską technologie typu LOW SAPS.
 
Gwarantuje:
 
• znakomitą wydajność silnika w każdych warunkach pracy. Zapewnia doskonałą wydajność w niskich temperaturach,
• wydłużenie żywotności filtrów oraz okresów między wymianami oleju,
• efektywną czystość silnika poprzez utrzymanie zanieczyszczeń w zawiesinie,
• poprawę gospodarki paliwowej/ maksymalizuję oszczędność paliwa
• maksymalną moc silnika w ekstremalnych warunkach,
• bezpieczną pracę dopalaczy katalitycznych układu wydechowego silników
​ Platinum Ultor Complete 10W-40 is an innovative SHPD engine oil. Exceptional harmony in the blend of unique enriching additives and best-in-class oil bases has pioneered the LOW SAPS technology. 
Guarantee:
• excellent engine performance in all operating conditions, high engine performance at low temperatures;
• extended life of filters and oil change intervals;
• engine cleanliness by keeping contaminants in suspension;
• improved fuel management/maximised fuel savings;
• maximised engine output in extreme conditions;
• safe operation of catalytic converters in engine exhaust systems
​Platinum Ultor Complete 10W-40 это инновационное полусинтетическое моторное масло типа SHPD. В результате невероятно гармоничного сочетания уникальных присадок и высококачественных масляных баз получено пионерскую технологию LOW SAPS

Гарантирует:
• превосходную производительность двигателя в любых условиях эксплуатации, обеспечивает отличную производительность при низких температурах
• продление срока службы фильтров и периодов между заменами масла,
• эффективную чистоту двигателя путем поддержания загрязняющих веществ в суспензии,
• улучшение топливного хозяйства/ увеличение экономии топлива 
• максимальную мощность двигателя в экстремальных условиях,
• безопасную работу каталитических дожигателей выхлопной системы двигателей

Zastosowania

Application

Применение

​Platinum Ultor Complete 10W-40 to olej silnikowy rekomendowany do wysokoprężnych silników Diesla pracujących w ciężkich warunkach. Jest przeznaczony do silników spełniających normy Euro VI, V i niższe. W przyszłości może spełniać wymagania silników klasy CK-4.   Rekomendowany do pojazdów dbających o ekologię, wyposażonych w silniki niskoemisyjne, wyposażone w urządzenia obróbki spalin takie jak DPF, EGR/SCR NOx.
​Platinum Ultor Complete 10W-40  is an engine oil recommended for heavy duty diesel engines. Suitable for engines conforming to Euro V, VI and lower standards. It may conform to CK-4 engine class requirements in the future.   Recommended for environmentally-friendly vehicles with low-emission engines and exhaust gas aftertreatment systems, such as DP, EGR/SCR NOx.
​Platinum Ultor Complete 10W-40 - это моторное масло, рекомендуемое для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях. Предназначено для двигателей, соответствующих нормам Euro VI, V и ниже. В будущем, может отвечать требованиям двигателей класса СК-4. Рекомендуется для автомобилей, которые заботятся об экологии, оснащенных двигателями с низким уровнем выбросов, оборудованных устройствами обработки выхлопных газов, таких как DPF, EGR/SCR NOx.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

​MB-Approval 228.51
Volvo VDS-4
Renault RVI RLD-3
Mack EO-O Premium Plus
Deutz DQC IV-10 LA
MTU Type 3.1

Spełnia wymagania:

MAN M3477
Cummins CES 20081
Caterpillar ECF-3
DDC 93K218
​MB-Approval 228.51, Volvo VDS-4, Renault RVI RLD-3, Mack EO-O Premium Plus, Deutz DQC IV-10 LA
MTU Type 3.1
Meets requirements: MAN M3477, Cummins CES 20081, Caterpillar ECF-3, DDC 93K218
​MB-Approval 228.51, Volvo VDS-4, Renault RVI RLD-3, Mack EO-O Premium Plus, Deutz DQC IV-10 LA, MTU Type 3.1
Соответствует требованиям: MAN M3477, Cummins CES 20081, Caterpillar ECF-3, DDC 93K218

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,63
wskaźnik lepkości - 155
​temperatura zapłonu 0C ​226
temperatura płynięcia 0C -39
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 9,5
popiół siarczanowy % 0,88
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 8,3

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit Typical values
SAE viscosity grade - 15W-40
Kinematic viscosity at 100 0 mm2/s 14,63
Viscosity Index - 155
​Flow temperature 0C ​226
Ignition temperature 0C -39
Base value TBN Mg KOH/g 9,5
Sulphur ash  % 0,88
Evaporative loss (Nocka) % (m/m) 8,3

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each production batch.
Параметры Единицы Типичные значения
класс вязкости SAE - 10W-40
кинематическая вязкость при темп 1000C mm2/s 14,63
индекс вязкости - 155
​температура вспышки 0C ​226
температура текучести 0C -39
щелочное число TBN Mg KOH/g 9,5
сульфатная зола % 0,88
Испаряемость по НОАК % (m/m) 8,3

Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands