Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ORLEN OIL UNIWERSALNY SF/CD 15W-40

ORLEN OIL UNIWERSALNY SF/CD 15W-40

ORLEN OIL UNIWERSALNY SF/CD 15W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API : SF/CD
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny, wielosezonowy olej silnikowy.
Mineral, multiseasonal engine oil.
Всесезонное минеральное моторное масло.

Zastosowania

Application

Применение

ORLEN OIL Uniwersalny przeznaczony jest do stosowania w czterosuwowych silnikach benzynowych starszych typów, w których producent zaleca stosowanie olejów w klasie wg API SF, SE lub niższych.
Zalecany jest również do stosowania w silnikach Diesla w samochodach osobowych i dostawczych lekko doładowanych starszych typów, w których producent zaleca stosowanie olejów w klasie wg API CD lub niższych.
ORLEN OIL Uniwersalny is intended for four-stroke petrol engines of older type, manufacturer of which recommends API SF, SE or lower class oils.
It is also recommended for diesel engines of cars and LCVs of older types, manufacturer of which recommends API CD or lower class oils.
Масло ORLEN OIL Uniwersalny предназначено для применения в четырехтактных бензиновых двигателях старого типа, для которых производитель рекомендует применение масел класса API  SF, SE и ниже.
Также рекомендуется для применения в старых типах дизельных двигателей легковых и развозных автомобилей, с низким наддувом, для которых производитель рекомендует применение масел класса API CD и ниже.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Klasa lepkości SAE - 15W-40
Lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,8
Lepkość strukturalna CCS(-150C) mPas 3250
Wskaźnik lepkości - 136
Temperatura płynięcia 0C -32
Temperatura zapłonu 0C 235
Liczba zasadowa TBN mg KOH/g 7,0
Popiół siarczanowy % 0,9
Badanie działania korodującego w temp. 1000C w ciągu 3 h na płytkach z miedzi stopień korozji 1
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Property Unit Typical value
Viscosity grade SAE - 15W-40
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14,8
Structural viscosity CCS(-150C) mPas 3250
Viscosity index - 136
Pour point 0C -32
Flash point (open cup) 0C 235
Basic number TBN mg KOH/g 7,0
Sulphate ash % 0,9
Corrosion action on copper plates 1000C/3h Degree of corrosion 1
Attention: Real values are defined in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Единицы Типичные значения
Класс вязкости SAE - 15W-40
Кинематическая вязкость при темп.1000C мм2 14,8
Структурная вязкость CCS (-150C) мПа∙с 3250
Индекс вязкости - 136
Температура текучести 0C -32
Температура вспышки 0C 235
Щелочное число TBN мг KOH/г 7,0
Сульфатная зола % 0,9
Определение коррозионного воздействия при темп. 1000C в течение 3 ч на пластинах из меди степень коррозии 1
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands