Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

DELGAS A 40

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Wysokiej jakości bezpopiołowy olej do stacjonarnych silników gazowych produkowany na bazie głęboko rafinowanych olejów bazowych oraz starannie dobranego pakietu dodatków uszlachetniających. Dzięki wyjątkowym właściwością olej pozwala zachować czystość silnika oraz zredukować powstawanie zanieczyszczeń na świecach zapłonowych. Olej nie zawiera w składzie Brighstocku dzięki czemu zapobiega powstawaniu depozytów węglowych oraz zatykaniu kanałów w silnikach dwusuwowych.

Zalety oleju:
• doskonała stabilność termiczna,
• odporność na utlenianie i nitrowanie,
• bardzo dobra ochrona przed zużyciem,
• bardzo dobra ochrona przed powstawaniem osadów,
• doskonałe właściwości przeciwkorozyjne.

​High quality ash-free oil for stationary gas engines based on deep-refined base oils and carefully selected blend of enriching additives. With its unique properties, the oil keeps the engine clean and reduces formation of deposits on spark plugs. The oil is free from brightstock and thus prevents formation of carbon deposits and clogging of two-stroke engine ports.

Advantages of the oil:
• excellent thermal stability;
• resistance to oxidation and nitration;
• highly efficient anti-wear protection;
• highly efficient protection from deposits;
• excellent anti-corrosion properties

Высококачественное беззольное масло для стационарных газовых двигателей, производимое на основании глубоко рафинированного базового масла и старательно подобранного пакета облагораживающих добавок. Благодаря исключительным свойствам масло позволяет сохранять чистоту двигателя и сокращать образование загрязнений на свечах зажигания. В состав масла не входит брайтсток, что предотвращает образование угольных депозитов и забивание каналов в двухтактных двигателях.
 
Преимущества масла:
• превосходная термическая стабильность,
• стойкость к окислению и нитрованию,
• очень хорошая защита от износа,
• очень хорошая защита от образования осадков,
• превосходные антикоррозионные свойства.

Zastosowania

Application

Применение

Olej Delgas A 40 to bezpopiołowy olej przeznaczony do dwusuwowych silników zasilanych gazem ziemnym takich jak: Ajax, Cooper-Bessemer, Clark oraz Fairbanks-Morse pracujących w stacjach przesyłu i sprężania gazu.
​Delgas A 40 ash-free oil for two-stroke engines powered with natural gas, such as: Ajax, Cooper-Bessemer, Clark and Fairbanks-Morse operated in gas transfer and compression stations.
Масло Delgas A 40 является беззольным маслом, предназначенным для двухтактных двигателей, питаемых природным газом, таких как: Ajax, Cooper-Bessemer, Clark и Fairbanks-Morse, работающих на газораспределительных и газокомпрессорных станциях.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr

Jednostka

Wynik

Norma

Lepkość kinematyczna w 40oC

mm2/s

142,2

ISO 3104

Lepkość kinematyczna w 100oC

mm2/s

14,0

ISO 3104

Wskaźnik lepkości

-

95

ISO 2909

Temperatura płynięcia

oC

-21

ISO 3016

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym

oC

264

EN ISO 2592

Popiół siarczanowy

% m/m

0,006

ISO 3987

Całkowita liczba zasadowa TBN

mg KOH/g

2,8

PN-76/C-04163

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi.

Parameter
Unit
Result
Kinematic viscosity at 40oC
mm2/s
142,2
Kinematic viscosity at 100oC
mm2/s
14,0
Viscosity index
-
95
Flow temperature
oC
-21
Flash point in open crucible
oC
264
Sulphide ash
% m/m
0,006
Total base number TBN
mg KOH/g
2,8
Наименование характеристики
Единица
Результат
Кинематическая вязкость при температуре 40oC
мм2/c
142,2
Кинематическая вязкость при температуре 100oC
мм2/c
14,0
Показатель вязкости
-
95
Температура текучести
oC
-21
Температура воспламенения в открытом тигле
oC
264
Сульфатная зола
% м/м
0,006
Общее щелочное число TBN
мг KOH/г
2,8
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands