Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

BENZYNA LAKOWA BEZAROMATYCZNA

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Benzyna lakowa to mieszanina węglowodorów uzyskana z wtórnej przeróbki ropy naftowej i jej produktów w procesach
destylacji. Zawiera gównie węglowodory parafinowe i izoparafinowe C9 i C10. Benzyna lakowa zawiera jedynie śladowe
ilość węglowodorów aromatycznych. Dzięki temu ma łagodny, niedrażniący zapach.
Painter’s naphtha is a mixture of aliphatic and aromatic hydrocarbons. It is manufactured through conservative and destructive processing of oil with application of hydrorefining and rectification processes. Painter’s naphta has light and not irritating fragrance.
Лаковый бензин – это смесь алифатических и ароматических углеводородов.
Получают первичной и деструктивной перегонкой нефти с дополнительной гидроочисткой и ректификацией.

Zastosowania

Application

Применение

Benzyna lakowa stosowana jest głównie jako:
· rozpuszczalnik lub rozcieńczalnik do farb ftalowych, olejnych i asfaltowych.
· w warsztatach samochodowych, przemyśle do mycia części i elementów
· jako rozpuszczalnik tłuszczów, wosków i tym innych substancji organicznych
Painter’s naphtha is mainly used as:
- solvent and diluent of phtalic, oil and asphalt pains.
- cleaning agent for mechanical parts
- fatts and waxes diluent
Лаковый бензин используется преимущественно как растворитель или разбавитель для фталевых, масляных и асфальтных красок.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

WT-07/OBRPR/PD/14 изд. III, PN-90/C-96005

Opakowania

Packaging

Тара

канистра 20 л, бочка 200 л, контейнер 1000 л

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Gęstość w temp. 150C kg/m3 757
Początek destylacji 0C 168
97% (V/V) destyluje do temp. 0C 201
Koniec destylacji 0C 206,5
Barwa wg skali jodowej mgJ/100ml <1
Temperatura zapłonu 0C 49,5
Zawartość wody i zanieczyszczeń nie zawiera
Zawartość węglowodorów aromatycznych %(m/m) 0,5
Zawartość siarki mg/kg 5,1
Uwaga: Powyższe parametry fizykochemiczne są wartościami typowymi. Rzeczywiste parametry są umieszczane na świadectwach jakości dołączonych do każdej partii produkcyjnej.
Parameters Units Values
Density in 15o C kg/m3 757
Boiling point 0C 168
97% (V/V) distilates to 0C 201
Distilation end point 0C 206,5
Colour mgJ/100ml <1
Flash point 0C 49,5
Water content Not contain
Aromatics content %(m/m) 0,5
Sulfur content mg/kg 5,1
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands